:

Hvilke risiko er der i en bank?

Table of Contents:

  1. Hvilke risiko er der i en bank?
  2. Hvad er en ISDA aftale?
  3. Hvordan kan banken styre kreditrisikoen i praksis?
  4. Hvad er likviditetsberedskab?
  5. Hvilke risici er en bank eksponeret for under udførelse af sin virksomhed?
  6. Hvordan skaber banker likviditet?
  7. Hvad er kapitalstyring?
  8. Hvilke oplysninger kan en bank kræve?
  9. Hvem afgør pengemængden?

Hvilke risiko er der i en bank?

Kreditrisiko er risikoen for, at modparter helt eller delvist misligholder deres låneforpligtelser. Kreditrisiko omfatter også lande- og afviklings- risiko. Markedsrisiko er risikoen for, at markedsværdien af bankens aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene.

Hvad er en ISDA aftale?

Styring af statens kreditrisiko over tid Anm.: ISDA = International Swaps and Derivatives Association Inc. Ved indgåelse af swaps fastlægges de juridiske vilkår i en ISDA-aftale, som er den overordnede ramme for internationale over-the-counter derivater.

Hvordan kan banken styre kreditrisikoen i praksis?

Styring af kapitalgrundlaget fastlæggelse af kapitalbehov til dæk- ning af risikoen på udlånsvirksomheden. Formålet med kapitalgrundla- get i en bank er bl. a. at have en stødpude, der kan imødegå de kredit- tab, som ikke er forventede, og som i givet fald ikke dækkes af bankens løbende driftsindtægter.

Hvad er likviditetsberedskab?

Likviditet handler grundlæggende om virksomhedens evne til at betale sine regninger, når de forfalder – en helt afgørende faktor for din virksomheds overlevelse. Styring af likviditet har til formål at sikre, at virksomheden har et passende likviditetsberedskab.

Hvilke risici er en bank eksponeret for under udførelse af sin virksomhed?

Risikoen kan skyldes medarbejdernes uhensigtsmæssige adfærd, systemnedbrud, brud på politikker, manglende overholdelse af forretningsgange, love og regler m.m. For at minimere de operationelle risici har banken rent or- ganisatorisk adskilt udførelsen af aktiviteterne fra kontrollen af disse.

Hvordan skaber banker likviditet?

Bankerne kan udlåne likviditeten til hinanden, men ikke selv skabe mere likviditet end det, der er tilført af centralbanken. Centralbanker til- fører primært likviditet ved hjælp af såkaldte markedsoperationer. Det sker normalt ved, at centralbankerne yder korte lån mod sikkerhed.

Hvad er kapitalstyring?

Kapitalstyring handler om at styre koncernens samlede risiko i forhold til den kapital, koncernen har til rådighed. Beskrivelsen i det følgende tager afsæt i koncernens overordnede målsætninger for kapitalstyring og de kapitalopgørelser, der anvendes i denne forbindelse.

Hvilke oplysninger kan en bank kræve?

Banken kan bede dig om, at du dokumenterer din identitet. Det betyder, at banken fx kan bede om en kopi af dit pas, din dåbsattest eller din årsopgørelse. Årsagen til dette findes i loven om hvidvaskning. Det er altså lovgivning, der pålægger banken at bede dig om de oplysninger.

Hvem afgør pengemængden?

Hvad afgør pengemængdens størrelse? Mængden af mønter og sedler bestemmes direkte af centralbanken i det pågældende land, mens mængden af indestående på bankkonti afhænger af såvel husholdningerne som af bankerne. Husholdningernes indflydelse er åbenlys, mens bankernes er lidt mere omstændelig.