:

Hvad er SVU godtgørelse?

Table of Contents:

 1. Hvad er SVU godtgørelse?
 2. Hvem er berettiget til VEU-godtgørelse?
 3. Hvad skal jeg selv bidrage med for at få mest muligt ud af kurset?
 4. Hvad betyder fuldt løntab?
 5. Hvor meget kan jeg få i SVU?
 6. Hvornår er man berettiget til SVU?
 7. Hvem kan søge VEU?
 8. Hvornår kan man få VEU-godtgørelse?
 9. Hvordan udvikler man et kursus?
 10. Hvad skal en kursusbeskrivelse indeholde?
 11. Hvad er en godtgørelse?
 12. Hvad er befordringstilskud?
 13. Kan man få SVU som ledig?
 14. Hvem har ret til SVU?
 15. Hvordan søger man VEU?

Hvad er SVU godtgørelse?

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn - eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft.

Hvem er berettiget til VEU-godtgørelse?

Kan jeg få VEU-godtgørelse?
 1. Du skal deltage i kurset. ...
 2. Du skal mindre i løn pga. ...
 3. Du skal være i arbejde. ...
 4. Beskæftigelse 14 dage før eller efter kurset. ...
 5. Din uddannelse må ikke være højere end en erhvervsuddannelse. ...
 6. Du modtager ikke offentlige forsørgelsesydelser.

Hvad skal jeg selv bidrage med for at få mest muligt ud af kurset?

FORBERED dig inden dit næste kursus
 • Før: Brug tid på at reflektere over hvorfor du deltager på dette kursus, og hvordan du planlægger at sætte din nye viden i spil. ...
 • kurset: Udtryk dine forventninger klart når du bliver spurgt, still spørgsmål og del dine egne erfaringer, når det er relevant.

Hvad betyder fuldt løntab?

Løntabs-kompensation: VEU-godtgørelse Du kan som arbejdsgiver få VEU-godtgørelse (Voksen- og EfterUddannelse) såfremt din medarbejder får løn under uddannelsen. VEU-godtgørelse er en løntabs-kompensation, og satsen for VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen.

Hvor meget kan jeg få i SVU?

I 2020 er satsen for SVU: 4.405 kr. pr. uge ved 37 timer til forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

Hvornår er man berettiget til SVU?

Generelle krav for at få SVU er: Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men ikke have nået pensionsalderen. Du skal være dansk statsborger eller bo i Danmark. Du skal være optaget eller have tilsagn om optagelse på en uddannelse, der berettiger til SVU.

Hvem kan søge VEU?

Hvem kanVEU-godtgørelse? For at få VEU-godtgørelse må du ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Du skal desuden være i arbejde eller selvstændigt erhvervsdrivende (gælder dog ikke enkeltmandsvirksomheder).

Hvornår kan man få VEU-godtgørelse?

Du kan få VEU-godtgørelse, når du deltager i erhvervsrettet efter- eller videreuddannelse for voksne, dvs. primært AMU-kurser. Det er korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. Kurserne er ofte målrettet en konkret arbejdsfunktion.

Hvordan udvikler man et kursus?

Der er tre områder du skal have defineret og på plads, når du skal udvikle et kursus: Målgruppen, kursets formål og udbytte samt indholdet. Kursusudvik- lingen skal du sørge for sker i samarbejde med målgruppen og med dem, der i øvrigt har interesse i at kurset afholdes og endelig også med en evt. undervi- ser.

Hvad skal en kursusbeskrivelse indeholde?

I både kvalifikationsrammen, kompetenceprofilen og i de enkelte kursusbeskrivelser er målbeskri- velser opdelt i kompetencer, færdigheder og viden. De enkelte kursers formål og målbeskrivelser skal tilsammen bidrage til at hele uddannelsen leverer deres bidrag til uddannelsernes kompetence- profil.

Hvad er en godtgørelse?

En godtgørelse er altså en økonomisk kompensation for den ideelle skade eller den immaterielle skade, som ophavsmanden måske har lidt. Ideel skade er noget, der sker på din krop, frihed, ære eller integritet.

Hvad er befordringstilskud?

Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem din bopæl og kursusstedet, uanset hvor du er indkvarteret. Du kan dog højst få tilskud til 400 km pr. rejse. Hvis kurset går hen over en weekend, får du også tilskud til befordring for hjem- og udrejse i forbindelse med weekenden.

Kan man få SVU som ledig?

Har du sagt dit job op på det tidspunkt, du søger SVU, og har opsigelsen virkning, inden din uddannelse starter, betragter vi dig som ledig, og du kan ikke få SVU. Har din opsigelse først virkning, efter du starter på din uddannelse, betragter vi dig som beskæftiget, indtil du fratræder, og du kan få SVU indtil da.

Hvem har ret til SVU?

Generelle krav for at få SVU er: Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men ikke have nået pensionsalderen. Du skal være dansk statsborger eller bo i Danmark. Du skal være optaget eller have tilsagn om optagelse på en uddannelse, der berettiger til SVU.

Hvordan søger man VEU?

Hvordan søger jeg VEU-godtgørelse?
 1. Du skal selv søge VEU-godtgørelse på voksenuddannelse.dk.
 2. IKUF trækker automatisk det beløb fra din ansøgning, som du kan få gennem VEU. Det er dit eget ansvar at søge om VEU.
 3. Se det udregnede VEU-beløb ved at logge ind på ikuf.dk, hvor du kan se status på din ansøgning.