:

Hvad er brandtekniske konstruktioner?

Table of Contents:

 1. Hvad er brandtekniske konstruktioner?
 2. Hvad er en brandsektion?
 3. Hvad er brandteknisk dimensionering?
 4. Hvad er Konstruktionsklasse 1?
 5. Hvad er Rei?
 6. Hvad er klasse B materialer?
 7. Er gipsplader brandsikre?
 8. Hvad betyder integritet brand?
 9. Hvor skal der være branddøre?
 10. Hvad er klasse A materiale?
 11. Hvad er en Brandcellevæg?
 12. Hvad er risikoklasse?
 13. Hvad er et bygningsafsnit?
 14. Hvor stor må en brandsektion være?
 15. Hvad er klasse B materiale?

Hvad er brandtekniske konstruktioner?

I bygningsreglementet fra før 2002 har man skelnet mellem to brandklasser for bygningsdele: Brandsikre bygningsdele (BS), der skal være fremstillet af ubrændbare materialer, f. eks. stål, gips, glas, mursten, mørtel, beton og mineraluld.

Hvad er en brandsektion?

En brandsektion er en bygning, eller en del af en bygning, der er udformet, så en brand ikke spredes til andre brandsektioner i den tid, der kræves til evakuering og for redningsberedskabets redning af personer og slukningsarbejdet i forbindelse hermed.

Hvad er brandteknisk dimensionering?

En brandteknisk dimensionering udført af kvalificerede og erfarne rådgivere kan udgøre den nødvendige dokumentation for, at en bygning har det nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsniveau i tilfælde af brand, så bygningen opfylder kravene i Bygningsreglement 1995.

Hvad er Konstruktionsklasse 1?

Konstruktionsklasse 1 omfatter byggeri, hvor konsekvenserne ved svigt i konstruktionen kan kategoriseres som lav eller middel. Industri-og lagerbygninger i 1 etage med en spændvidde på højest 40 m.

Hvad er Rei?

Bygningsdeles brandmodstandsevne Klasserne angives på følgende måde: Bærende bygningsdele: REI-tid: det tidsrum, hvor alle tre kriterier, bæreevne, integritet og isolation, er opfyldt. RE-tid: det tidsrum, hvor de to kriterier, bæreevne og integritet, er opfyldt. R-tid: det tidsrum, hvor kriteriet bæreevne er opfyldt.

Hvad er klasse B materialer?

Ved et klasse B materiale forstås, et materiale som er: - Normalt antændeligt - Normalt varmeafgivende - Normalt røgudviklende.

Er gipsplader brandsikre?

De er brandsikre, fordi gipsen indeholder vandmolekyler, som gør det langt vanskeligere for ild at antænde pladerne. Det gør disse byggeplader noget mere sikre at bygge med end andre plader.

Hvad betyder integritet brand?

E – integritet for en adskillende bygningsdel indebærer, at der ikke sker gennemtrængning af flammer eller varme gasser i et angivet antal minutter I – isolation for en adskillende bygningsdel indebærer, at der ikke indtræder betydelig varmetransport til den ikke brandpåvirkede side i et angivet antal minutter.

Hvor skal der være branddøre?

branddøre til rum, hvor der er brandbelastning, men ikke altid mennesker til stede, er det vigtigt at sikre, at denne lukker i af sig selv. Det kan f. eks. være døren til ejendommens vaskerum, døren mellem trappeopgang og loftrum, døre i brandsektionsadskillelser på lofter og i kældre.

Hvad er klasse A materiale?

Men der kan anbringes en regnskærm (beklædning) af klasse A materiale udenpå beklædningen. Klasse A: Et klasse A materiale er et materiale, som er svagt antændeligt, svagt varmeafgivende og svagt røgudviklende. Eksempel på klasse A materiale er gennembrandimprægneret træ, fibercementplader og gipsplader.

Hvad er en Brandcellevæg?

En brandcelle er et brandteknisk begreb, som benyttes i bygningsreglementet. En brandcelle er ét eller flere rum, hvorfra branden ikke spredes til andre brandceller i den tid, der kræves til evakuering og til redningsberedskabets redning af personer i tilstødende brandceller.

Hvad er risikoklasse?

Risikoklassen for et bygningsafsnit bestemmes på baggrund af anvendelsen af bygningen, kompleksiteten af evakuering af personer under hensyntagen til bygningens udformning samt på baggrund af brandbelastningen i bygningsafsnittet, hvor dette er relevant, jf.

Hvad er et bygningsafsnit?

Et bygningsafsnit er ét eller flere rum med en brandmæssig sammenlignelig risiko. Til bygningsafsnit hører også gange, trapper og rum, som har direkte tilknytning til det pågældende bygningsafsnit, f. eks. mindre kontorer, depotrum, og toiletter.

Hvor stor må en brandsektion være?

Brandsektioner med stor brandbelastning skal forsynes med automatisk sprinkleranlæg, hvor etagearealet overstiger 2.000 m². Sprinklede brandsektioner kan udføres med et etageareal større end 10.000 m², hvor brandsikkerheden efter 6.1, stk. 1 er sikret eventuelt ved supplerende foranstaltninger.

Hvad er klasse B materiale?

Klasse B materialer består af ”ikke let antændelige materialer”. Både klasse 1- og klasse 2 beklædninger skal i et vist tidsrum, fastsat til 10 minutter, kunne beskytte brændbart materiale bag beklædningerne og hindre, at der opstår brand i de hulrum, der også kan forekomme bagved.