:

Hvilke sager kommer for Højesteret?

Table of Contents:

 1. Hvilke sager kommer for Højesteret?
 2. Hvor mange landsretter er der?
 3. Hvad er forskellen på Byret Landsret og Højesteret?
 4. Kan man anke alle sager?
 5. Hvad er Procesbevillingsnævnets opgave?
 6. Hvilke sager tager de tre Domstole sig af?
 7. Hvad er et civilt søgsmål?
 8. Hvor mange Byretskredse er Danmark inddelt i?
 9. Hvad er forskellen på byretten og landsretten?
 10. Hvad er ankefristen?
 11. Kan man altid anke en dom?
 12. Er det rigtigt at det ikke koster noget at føre en retssag hvis man vinder den?
 13. Hvem sidder i Procesbevillingsnævnet?
 14. Hvad er specialdomstole?
 15. Hvilke sager tager byretten sig af?

Hvilke sager kommer for Højesteret?

Højesteret er landets øverste domstol og har til opgave at afklare retstilstanden og sørge for ensretning i straffene. Højesteret tager ikke stilling til skyldsspørgsmålet - det bliver endeligt afgjort i landsretten. Derimod kan Højesteret tage stilling til, om reglerne er anvendt rigtigt eller ændre straffen.

Hvor mange landsretter er der?

Der er to landsretter i Danmark – Vestre Landsret og Østre Landsret. Vestre Landsret ligger i Viborg og behandler sager fra Jylland. Østre Landsret ligger i København og behandler sager fra resten af landet, Færøerne og Grønland.

Hvad er forskellen på Byret Landsret og Højesteret?

Højesteret er 2. instans for sager, der er startet i landsretten, hvis en af parterne ønsker at anke. Også sager, der er startet i byretten (som 1. instans) og derefter behandlet i landsretten, kan behandles af Højesteret, hvis en part opnår en såkaldt tredjeinstansbevilling ved Procesbevillingsnævnet.

Kan man anke alle sager?

I det danske retssystem gælder der en hovedregel om, at enhver har ret til at få prøvet sin sag ved 2 instanser, hvilket betyder, at en byretsdom i 1. instans kan ankes til landsretten og en landsretsdom i 1. instans kan ankes til Højesteret.

Hvad er Procesbevillingsnævnets opgave?

Procesbevillingsnævnet behandler ansøgninger om appeltilladelser til landsretten og til Højesteret samt klager over afslag på ansøgninger om fri proces. Her kan du læse mere om Procesbevillingsnævnets organisation og opgaver samt om sagsbehandlingstider og årsberetninger.

Hvilke sager tager de tre Domstole sig af?

Byretten
 • Straffesager: Retssager der er blevet efterforsket af politiet, og hvor retten skal afgøre, om en person er skyldig og derfor skal straffes for en lovovertrædelse.
 • Civile sager: Retssager hvor en privatperson ønsker at gennemføre et krav overfor en anden part eller en myndighed som eksempelvis en kommune.
10. nov. 2020

Hvad er et civilt søgsmål?

Retssager du selv kan anlægge mod borgere, myndigheder eller virksomheder kaldes civile sager. Det kan fx være sager om anerkendelse af rettigheder eller om et beløb, som du mener en anden part skal betale til dig.

Hvor mange Byretskredse er Danmark inddelt i?

Fra 1. januar 2007 inddeles Danmark i 24 retskredse. Enkelte af retskredsene vil have et permanent bemandet afdelingskontor.

Hvad er forskellen på byretten og landsretten?

Det danske retssystem Hvis du for eksempel er utilfreds med Byrettens afgørelse, kan du få Landsretten, der er en højere instans, til at vurdere afgørelsen. Hvis en retssag er begyndt i Byretten, kan den i særlige tilfælde indbringes for den tredje og øverste domstol, Højesteret.

Hvad er ankefristen?

Kærefristen er to uger efter afsigelsen af kendelsen eller beslutningen. Kære sker ved indlevering af et kæreskrift til skifteretten.

Kan man altid anke en dom?

Hvis du ikke er enig i byrettens afgørelse, kan du derfor anke sagen til landsretten. Du skal have Procesbevillingsnævnets tilladelse til at anke, hvis du er idømt mindre end 20 dagbøder eller en samlet bøde under 6.000 kr. Anklagemyndigheden har også mulighed for at anke sagen til landsretten.

Er det rigtigt at det ikke koster noget at føre en retssag hvis man vinder den?

En retssag vil altid betyde, at der skal betales omkostninger. Der skal altid betales en retsafgift til retten og der skal meget ofte betales udgifter advokat. Ofte er der derudover omkostninger til syn og skøn samt omkostninger til vidner. Den, der vinder en retssag, får dækket sine udgifter helt eller delvist.

Hvem sidder i Procesbevillingsnævnet?

Procesbevillingsnævnet består af en højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og en jurist, der er universitetsansat eller har særlig videnskabelig uddannelse.

Hvad er specialdomstole?

I Danmark har vi såkaldte almindelige retter og specialdomstole. De almindelige retter er Byret, Landsret og Højesteret. Specialdomstolene er Sø- og Handelsretten, Landsskatteretten og Boligretten.

Hvilke sager tager byretten sig af?

 • Danmark er inddelt i 24 byretskredse.
 • Byretterne ledes af en byretspræsident.
 • Byretterne behandler civile sager, straffesager, notarialforretninger og skiftesager.
 • Alle sager begynder som udgangspunkt i byretten.
 • Byretterne kan i en række tilfælde henvise en civil sag til behandling ved landsretten.
1. nov. 2021