:

Er der kollektivt ansvar i bestyrelsen?

Table of Contents:

 1. Er der kollektivt ansvar i bestyrelsen?
 2. Hvem har det overordnede ansvar for foreningens daglige drift og økonomi?
 3. Hvad er kassererens opgaver?
 4. Hvem hæfter for underskud i en forening?
 5. Hvad er bestyrelsesformandens rolle?
 6. Hvilket ansvar har man som bestyrelsesmedlem?
 7. Hvor mange skal der være i en bestyrelse?
 8. Hvem kan tegner en forening?
 9. Kan man både være formand og kasserer?
 10. Er kasserer medlem af bestyrelsen?
 11. Hvad er bestyrelsesansvarsforsikring?
 12. Hvad er en formands opgave?
 13. Hvad betyder formandskab?
 14. Hvad er bestyrelsens ansvar?
 15. Hvornår skal der være en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen?

Er der kollektivt ansvar i bestyrelsen?

Ansvaret er kollektivt Som bestyrelse hæfter I kollektivt for beslutninger. En bestyrelse betragtes altså som et juridisk kollektiv - hvor alle har det samme ansvar – uanset hvilke poster I har, og hvor længe hver enkelt har siddet i bestyrelsen.

Hvem har det overordnede ansvar for foreningens daglige drift og økonomi?

Det er hele bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for foreningens daglige drift – og dermed også for foreningens økonomi. Som bestyrelse er I alle ansvarlige for foreningens økonomi – både for regnskabet og for budgettet.

Hvad er kassererens opgaver?

Som regel er det kassererens opgave at betale foreningens regninger. Det betyder, at I skal sørge for, at regningerne bliver sendt direkte til kassereren. De fleste foreninger bruger netbank til at betale regninger – det giver et godt overblik, som blandt andet gør det let at udarbejde regnskab.

Hvem hæfter for underskud i en forening?

Det er hovedreglen, at det er foreningen (den juridiske person), der hæfter for de aftaler, som f. eks. bestyrelsesmedlemmer, eller andre der handler på foreningens vegne, indgår.

Hvad er bestyrelsesformandens rolle?

Bestyrelsesformandens væsentligste opgaver er at sikre, at bestyrelsen varetager sine opgaver af ledelsesmæssig, strategisk og kontrolmæssig art. Formanden bør sikre et effektivt bestyrelsesarbejde, herunder god kommunikation, med god og konstruktive relationer i bestyrelsen og med en eventuel direktion.

Hvilket ansvar har man som bestyrelsesmedlem?

Bestyrelsens pligt er at føre tilsyn med virksomhedens økonomi, herunder pligt til at påse om virksomheden råder over de nødvendige likvide ressourcer, såsom låne- og trækningsmuligheder. For så vidt angår ansvar, fremgår dette af Selskabslovens § 361, stk.

Hvor mange skal der være i en bestyrelse?

Bestyrelsen skal have minimum 3 medlemmer jf. Selskabsloven. Der bør være maksimum 10 medlemmer. Og alle bør have forskellige kompetencer at byde ind med.

Hvem kan tegner en forening?

Hvem kan tegne foreningen? Som udgangspunkt er det altid bestyrelsen, der repræsenterer foreningen. Det betyder at: Hele bestyrelsen skal underskrive hver gang, der skal hæves på foreningens konto Foreningen ikke kan få et betalingskort/kreditkort eller netbank til sine konti.

Kan man både være formand og kasserer?

Nogle foreninger vælger at uddelegere opgaver til et formandskab eller forretningsudvalg. Formandskab er typisk formand og næstformand, mens forretningsudvalg kan være formand, næstformand og kasserer og eventuelt flere bestyrelsesmedlemmer.

Er kasserer medlem af bestyrelsen?

Foreningens kasserer tager sig af foreningens daglige økonomi og holder styr på, at alle regler og vedtægter overholdes. Kassereren vælges – ligesom de øvrige medlemmer af bestyrelsen – på den stiftende generalforsamling.

Hvad er bestyrelsesansvarsforsikring?

En bestyrelsesansvarsforsikring er en forsikring for bestyrelsesmedlemmer i en forening eller virksomhed. Bestyrelsesansvarsforsikringen skal gøre det muligt for bestyrelsesmedlemmer at varetage deres opgaver, uden at der kan blive rettet erstatningskrav mod dem, som de skal hæfte personligt for med egen formue.

Hvad er en formands opgave?

Bestyrelsesformandens væsentligste opgaver er at sikre, at bestyrelsen varetager sine opgaver af ledelsesmæssig, strategisk og kontrolmæssig art. Formanden bør sikre et effektivt bestyrelsesarbejde, herunder god kommunikation, med god og konstruktive relationer i bestyrelsen og med en eventuel direktion.

Hvad betyder formandskab?

gruppe af (valgte) personer der har det overordnede ansvar for eller varetager den daglige ledelse af en institution, en forening el.

Hvad er bestyrelsens ansvar?

Det påhviler bestyrelsen at varetage selskabets og aktionærernes interesser med omhu og under behørig hensyntagen til investorer og øvrige interessenter. Bestyrelsen skal sikre værdiskabelsen i selskabet både på kort og langt sigt og er ansvarlig for selskabets strategi og opfølgning på gennemførelsen af strategien.

Hvornår skal der være en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen?

Din funktion som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem I anparts- og aktieselskaber, der i de seneste tre år i gennemsnit har beskæftiget mindst 35 medarbejdere, er der mulighed for at vælge et antal medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Det er altså frivilligt, om medarbejderne ønsker repræsentanter i bestyrelsen.