:

Hvad betyder retsbog dom?

Table of Contents:

 1. Hvad betyder retsbog dom?
 2. Hvor lang tid går der før en sag kommer for retten?
 3. Hvorfor er der åbenhed omkring domstolene i Danmark?
 4. Er man uskyldig når man anker?
 5. Hvor kan man se sin dom?
 6. Kan alle domme ankes?
 7. Hvor kan jeg se hvornår jeg skal i retten?
 8. Hvad koster det at køre en sag i retten?
 9. Hvor kan man se domsafsigelser?
 10. Kan man se hvad folk er dømt for?
 11. Hvilke straffe kan man få?
 12. Hvad sker der hvis man nægter sig skyldig?
 13. Hvor offentliggøres domme?
 14. Er straffesager offentlige?
 15. Kan alle sager ankes til landsretten?

Hvad betyder retsbog dom?

En retsbog er et mødereferat for den enkelte retssag. I en retsbog finder du oplysning om tid og sted for retsmødet og -afgørelser, navne på de juridiske dommere, parternes navne og navne på de personer, der kommer for at afgive forklaring, eller på anden måde er involveret.

Hvor lang tid går der før en sag kommer for retten?

En helt almindelig civil sag for byretten vedrørende f. eks. størrelsen af en håndværkerregning, kan teoretisk gennemføres på nogle få måneder fra sagen er anlagt, til dommen er afsagt, men meget ofte går der betydeligt længere tid.

Hvorfor er der åbenhed omkring domstolene i Danmark?

Danmarks Domstole gør meget for at leve op til principperne om åbenhed og offentlighed. Som udgangspunkt er alle retsmøder åbne, og alle kan få aktindsigt i domme og kendelser. Desuden udarbejder alle retter lister, hvor bor- gere og journalister kan finde informationer om den kommende uges retssager.

Er man uskyldig når man anker?

Sådan har byretten jo i hvert fald ikke bedømt beviserne i sagen,« siger han. Omvendt bør han betragtes som uskyldig, når ankesagen begynder. »Juridisk set er det sådan, at en enhver anklaget skal anses for uskyldig, indtil den pågældendes skyld måtte være blevet bevist i overensstemmelse med loven.

Hvor kan man se sin dom?

Dansk ret: Afgørelser Der findes ikke ét sted, hvor man kan finde alle afgørelser. Den vigtigste kilde til at søge afgørelser er Ugeskrift for retsvæsen (UFR), som indeholder næsten alle lands- og højesteretsdomme og domme fra Sø- og Handelsretten siden 1950.

Kan alle domme ankes?

Domfældte kan som udgangspunkt anke dommen, hvis der er afsagt dom med en bøde på over 6.000 kr., fængselsstraf, andre foranstaltninger eller frakendelse af førerretten. Anklagemyndigheden kan kun anke sagen, hvis der ifølge loven kan idømmes strengere straf end bøde.

Hvor kan jeg se hvornår jeg skal i retten?

Hvor finder jeg minretssag.dk? Du finder domstolenes sagsportal, minretssag.dk, på www.minretssag.dk.

Hvad koster det at køre en sag i retten?

Når du anlægger en civil sag, skal du som hovedregel betale en retsafgift. Beløbets størrelse afhænger af, hvilken civil sag, der er er tale om. Afhængig af den civile sag skal der også betales en yderligere retsafgift i form af berammelsesafgift, der betales, når sagens værdi er over 100.000 kr.

Hvor kan man se domsafsigelser?

Dansk ret: Afgørelser Der findes ikke ét sted, hvor man kan finde alle afgørelser. Den vigtigste kilde til at søge afgørelser er Ugeskrift for retsvæsen (UFR), som indeholder næsten alle lands- og højesteretsdomme og domme fra Sø- og Handelsretten siden 1950.

Kan man se hvad folk er dømt for?

Enhver kan som udgangspunkt få aktindsigt i domme og kendelser. Her kan du læse om hovedreglerne for aktindsigt, og om hvordan du konkret søger om aktindsigt. Aktindsigt betyder bl. a., at man i både straffesager og civile sager har mulighed for at gennemse en doms konklusion, hvis man anmoder om det.

Hvilke straffe kan man få?

Direktoratet for Kriminalforsorgen, 2016.
 • Betinget eller ubetinget Del. Der findes forskellige former for straf i Danmark. ...
 • Bøde Del. Bøde er den mest almindelige straf. ...
 • Frihedsberøvelse (fængsel) Del. Statsfængslet i Vridsløselille. ...
 • Fodlænke Del. ...
 • Samfundstjeneste Del. ...
 • Tilsyn Del. ...
 • Forvaring Del. ...
 • Rettighedsfrakendelse Del.

Hvad sker der hvis man nægter sig skyldig?

Udebliver man uden lovlig grund, risikerer man at blive anholdt eller at blive dømt uden at have fået mulighed for at udtale sig. Medmindre man vælger at erkende sig skyldig, vil sagen typisk blive behandlet af en juridisk dommer og to ikke-juridiske dommere; såkaldte domsmænd.

Hvor offentliggøres domme?

Domstolsstyrelsen. Højesteret bringer resuméer af domme og udvalgte kendelser fra juni 2009 under punktet ”Afsagte domme mv”. For afgørelser truffet efter september 2009 er hele afgørelsen tilgængelig i pdf-format, som findes efter resuméet. Landsretterne bringer omtale af nogle sager som pressemeddelelser.

Er straffesager offentlige?

Retsmøder er offentlige, medmindre andet er bestemt ved lov eller i medfør af lov. Stk. 2. Retsmøder, hvori der afsiges dom, er altid offentlige.

Kan alle sager ankes til landsretten?

En tiltalt har i Danmark som udgangspunkt krav på at få sin sag prøvet ved to forskellige retsinstanser. Når en sag er afgjort i byretten, kan den derfor normalt ankes til landsretten af enten den tiltalte eller anklagemyndigheden.