:

Hvad er borgerrettigheder?

Table of Contents:

 1. Hvad er borgerrettigheder?
 2. Hvad vil det sige at nogen rettigheder er universelle?
 3. Hvilke rettigheder og pligter havde borgerne i oplysningstiden?
 4. Hvilke lande har ikke underskrevet menneskerettighederne?
 5. Hvordan bliver man modborger?
 6. Hvad er forskellen på en medborger og en modborger?
 7. Hvad er menneskeretlige principper?
 8. Hvilke rettigheder findes der?
 9. Hvad er oplysningstanker?
 10. Hvordan påvirkede oplysningstiden samfundet?
 11. Hvilken berettigelse har menneskerettighederne i dag?
 12. Hvem gælder EMRK for?
 13. Hvad betyder det at være medborger?
 14. Hvad vil det sige at være medborger?
 15. Hvorfor bliver man Modborger?

Hvad er borgerrettigheder?

Borgerlige rettigheder eller blot borgerrettigheder er de rettigheder en person har i kraft af, at vedkommende er borger i et samfund. De adskiller sig derved fra menneskerettigheder, der er universelle rettigheder, man har i kraft af at være menneske, og som er fastlagt i menneskerettighedserklæringen.

Hvad vil det sige at nogen rettigheder er universelle?

Menneskerettighederne er baseret på tanken om, at visse rettigheder er universelle, dvs. at de gælder alle individer uanset køn, seksuel orientering, nationalitet, race, kulturel, etnisk eller religiøs baggrund.

Hvilke rettigheder og pligter havde borgerne i oplysningstiden?

Baggrund: Enevælde og oplysningsideer Den stand, man tilhørte, var afgørende for, hvilke rettigheder og pligter man havde. Hierarkierne blev opfattet som naturlige og ligefrem gudgivne, og de gik igen i alle samfundets relationer. Øverst var den enevældige konge, og alle indbyggere i kongens lande var hans undersåtter.

Hvilke lande har ikke underskrevet menneskerettighederne?

Men der er selvfølgelig lande, der er værst på nogle områder. Eksempelvis bærer Kina, Iran, Saudi-Arabien, Irak og USA førertrøjen, når det gælder dødsstraf, tortur og uretfærdige fængslinger. Hvilke menneskerettigheder krænkes?

Hvordan bliver man modborger?

Medborgerskab kan vendes til modborgerskab af forskellige årsager. Det kan være manglende uddannelse, negative forventninger til samfundet, social udsathed, stigmatisering på grund af hudfarve, alder, køn, religion eller bopæl og ikke mindst manglende anerkendelse fra omgivelserne.

Hvad er forskellen på en medborger og en modborger?

En medborger er del af samfundet, gør brug af sine rettigheder, tager ansvar og deltager aktivt i fællesskabet. En modborger står derimod udenfor. Det kan være fordi, han eller hun er modstander af de grundlæggende normer og værdier, som samfundet bygger på.

Hvad er menneskeretlige principper?

Respekt for menneskets naturlige værdighed og personlige autonomi. Naturlig værdighed er et grundlæggende princip for menneskeretten som sådan, og princippet nævnes i præamblerne til FN's Menneskerettighedsdeklaration fra 1948 og samtlige FN-menneskerettighedskonventioner.

Hvilke rettigheder findes der?

Eksempler på borgerlige og politiske rettigheder er: retten til liv, retten til ikke at blive tortureret, ytringsfrihed, religionsfrihed, foreningsfrihed. Eksempler på økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er: retten til at arbejde, retten til uddannelse, retten til en tilfredsstillende levestandard.

Hvad er oplysningstanker?

Det basale i oplysningstanken er, at det enkelte menneske er født med en grundlæggende fornuft, som det skal bruge i sammenhæng med sin erfaring. Al sikker viden har fornuften eller erfaringen som kilde. Enhver påstand må derfor kunne begrundes enten logisk eller empirisk. Alle andre påstande må betragtes som fordomme.

Hvordan påvirkede oplysningstiden samfundet?

Indgangen til Oplysningstiden var således præget af en voldsom spænding mellem samfundets stænder – det vil sige mellem samfundets traditionelle magthavere på den ene side og det stadigt mere magtfulde handelskapitalistiske borgerskab på den anden.

Hvilken berettigelse har menneskerettighederne i dag?

I dag er erklæringen anerkendt som det vigtigste dokument om menneskerettigheder, og næsten alle verdens lande har underskrevet den. Alligevel krænkes menneskerettighederne fortsat hver eneste dag, både i rige og i fattige lande.

Hvem gælder EMRK for?

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) beskytter borgere i de europæiske stater mod overgreb på menneskerettighederne. Auto scroll: Europarådet vedtog EMRK i 1950, og i dag er medlemskab af Europarådet betinget af ratifikation af EMRK.

Hvad betyder det at være medborger?

En medborger er en person, der kender sine rettigheder og pligter, og som har mulighed for at deltage i udviklingen af de fællesskaber, som han eller hun er en del af – og vælger at gøre det.

Hvad vil det sige at være medborger?

At være medborger er at gøre noget godt for fællesskabet, deltage i politik, gøre sin pligt – og have det man i gamle dage kaldte ”borgerdyd”.

Hvorfor bliver man Modborger?

Anerkendelse fra det omgivende samfund er en vigtig faktor for, at den enkelte føler sig som medborger og kan agere som medborger. Anerkendes nogle grupper ikke på lige fod med andre, vil deres medborgerfølelse blive udfordret. Manglende uddannelses- og arbejdsmuligheder og social udsathed kan have samme effekt.