:

Hvordan påvirker dansk landbrug vandmiljøet?

Table of Contents:

 1. Hvordan påvirker dansk landbrug vandmiljøet?
 2. Hvordan undgår man nitrat i grundvandet?
 3. Hvad er kunstvanding?
 4. Hvad bruger man vand til i landbruget?
 5. Hvilke udfordringer er der ved kvælstofudledning?
 6. Hvilke stoffer udledes fra landbruget til vandmiljøet?
 7. Hvor kommer kunstvanding fra?
 8. Hvilke ting bruger vi vand til i husholdningerne?
 9. Hvilke stoffer der udledes fra landbruget til vandmiljøet og hvilke konsekvenser dette har på kort og på længere sigt?
 10. Hvordan kan man forurene vand?
 11. Hvad er forurening af grundvandet?

Hvordan påvirker dansk landbrug vandmiljøet?

Det største markbidrag til vandmiljøet er udvaskning af nitrat-kvælstof til grundvand og vandløb. Grundvandet kan blive så forurenet af nitrat, at det ikke kan bruges som drikkevand, og nitrat kan øge algevæksten i havet og i visse søer, så der opstår iltsvind (se også kvælstofkredsløb).

Hvordan undgår man nitrat i grundvandet?

Vi skal undgå, at der kommer pesticider i grundvandet. Derfor må der i Danmark kun bruges godkendte pesticider. En af betingelserne for, at de kan godkendes er, at de bliver nedbrudt hurtigt på marken. En anden betingelse er, at de stoffer, de nedbrydes til, heller ikke må havne i grundvandet.

Hvad er kunstvanding?

Kunstvanding er betegnelse for kunstig tilførsel af vand til landbrugsjord, sædvanligvis for at fremme afgrødernes vækst.

Hvad bruger man vand til i landbruget?

Størstedelen af vandet i landbruget bliver brugt til kunstvanding, som har været en afgørende faktor i de seneste årtiers vækst i produktionen af føde, især i Asien. Selvom det globalt set kun er 20 % af landbrugsarealerne, som kunstvandes, bidrager de med 40 % af den samlede planteproduktion i verden.

Hvilke udfordringer er der ved kvælstofudledning?

gennem drænrør til vandløb, søer og fjorde. Her kan det, især i varme somre, virke som gødning for algevæksten i de områder, hvor kvælstof er begrænsende faktor. Kombineret med høje temperaturer kan stor algevækst føre til iltsvind.

Hvilke stoffer udledes fra landbruget til vandmiljøet?

Næringsstoffer udledes til vandmiljøet Fosfor stammer primært fra vore vaskemidler, hvor det bruges til at binde kalken i vandet. Nitrogen stammer fra vores urin. Den øgede mængde nitrogen i vandmiljøet stammer også fra landbrugets spredning af gylle. Gylle er urin og afføring fra landmandens husdyr.

Hvor kommer kunstvanding fra?

Kunstvanding, irrigation, tilledning af vand til dyrkede arealer med henblik på at sikre eller forøge planteproduktionen. Behovet for kunstvanding skyldes planternes store forbrug af vand til fordampning i vækstperioden sammenholdt med en begrænset vandmængde tilgængelig i jorden. ... 20 % af al opdyrket jord.

Hvilke ting bruger vi vand til i husholdningerne?

Vi bruger vand hver dag i hjemmet til bl. a. bad, toiletskyl, madlavning og tøjvask.

Hvilke stoffer der udledes fra landbruget til vandmiljøet og hvilke konsekvenser dette har på kort og på længere sigt?

Jorden bliver derfor i løbet af efteråret mættet med vand. I jorden er nitrat-kvælstof helt opløseligt i vand, så når vandet strømmer væk fra rodzonen, følger kvælstoffet med. Der kan også være små mængder organisk kvælstof og ammonium- kvælstof i det vand, som forlader rodzonen.

Hvordan kan man forurene vand?

Det kan fx være gødning (nitrat) og sprøjtegifte (pesticider), som spredes ud på store arealer. Gødning bruges til at fremme plantevækst, og sprøjtegifte bruges til at bekæmpe ukrudt og skadedyr. Begge dele kan forurene grundvandet, hvis de ikke bliver 100 % nedbrudt i jorden.

Hvad er forurening af grundvandet?

Det kan fx være gødning (nitrat) og sprøjtegifte (pesticider), som spredes ud på store arealer. Gødning bruges til at fremme plantevækst, og sprøjtegifte bruges til at bekæmpe ukrudt og skadedyr. Begge dele kan forurene grundvandet, hvis de ikke bliver 100 % nedbrudt i jorden.