:

Hvilke jordbundstyper har vi i Danmark?

Table of Contents:

  1. Hvilke jordbundstyper har vi i Danmark?
  2. Hvad er landbrugsprodukter?
  3. Hvilke jordlag er der i Danmark?
  4. Hvor stor en procentdel af dansk landbrug er økologisk?
  5. Hvorfor er der forskel på jordbunden i Vestdanmark og Østdanmark?

Hvilke jordbundstyper har vi i Danmark?

Jordens sammensætning gør, at der opstår flere forskellige jordbundstyper: sandjord, lerjord, humusjord og kalkjord.

Hvad er landbrugsprodukter?

Landbrug er en menneskelig aktivitet, hvor fødevarer og andre råvarer frembringes ved dyrkning af kulturplanter og avl på visse dyr. "Landbrug" bruges også om selve ejendommen hvor aktiviteten foregår – også kaldet en bondegård.

Hvilke jordlag er der i Danmark?

På Fyn og i det østlige Jylland består oversiden i stedet af lag af fedt, plastisk ler fra Palæogen, mens man i hele det centrale og sydlige Jylland finder lag af sand, ler og brunkul fra Neogen. Jordlagene i Danmarks undergrund er gennem tiden blevet indvundet til mange forskellige formål.

Hvor stor en procentdel af dansk landbrug er økologisk?

Det betyder, at knap 12 procent af det samlede landbrugsareal - eller 310.000 hektar - dyrkes økologisk.

Hvorfor er der forskel på jordbunden i Vestdanmark og Østdanmark?

På sandjord i Vestdanmark vil klimaændringer primært øge grundvandsdannelsen. I Østdanmark, hvor undergrunden er leret, vil klimaændringer primært øge dræn- og vandløbsafstrømning. Under grundvandsspejlet er alle mellemrum og porer i jorden mættet og fyldt med vand.