:

Hvordan bliver EU retskilderne indarbejdet i dansk ret?

Table of Contents:

  1. Hvordan bliver EU retskilderne indarbejdet i dansk ret?
  2. Hvilken type EU retskilde kræver implementering i medlemsstaterne?
  3. Hvilken indflydelse har EU på dansk lovgivning?
  4. Hvilke lande der er værst til at krænke menneskerettighederne?
  5. Hvilke EU retskilder er bindende i medlemsstaterne uden implementering?

Hvordan bliver EU retskilderne indarbejdet i dansk ret?

Forordninger og afgørelser bliver automatisk bindende i hele EU på den dato, hvor de træder i kraft. Direktiver skal indarbejdes i EU-landenes nationale lovgivning. Kommissionen kontrollerer, at EU-lovgivningen anvendes korrekt og rettidigt, og den griber ind, hvis det ikke er tilfældet.

Hvilken type EU retskilde kræver implementering i medlemsstaterne?

Ifølge artikel 291, stk. 1, i TEUF er medlemsstaterne i øvrigt forpligtet til at træffe alle de nationale foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre EU's juridisk bindende retsakter.

Hvilken indflydelse har EU på dansk lovgivning?

En gennemgang af Tænketank Europa fra juni 2015 vurderer, at op imod 58 % af gældende ret i Danmark efter 2010 på den ene eller anden måde stammer fra EU. EU påvirker 14 % af al dansk lovgivning direkte, men dertil kommer 4678 forordninger, der som udgangspunkt har direkte virkning i Danmark.

Hvilke lande der er værst til at krænke menneskerettighederne?

Men der er selvfølgelig lande, der er værst på nogle områder. Eksempelvis bærer Kina, Iran, Saudi-Arabien, Irak og USA førertrøjen, når det gælder dødsstraf, tortur og uretfærdige fængslinger.

Hvilke EU retskilder er bindende i medlemsstaterne uden implementering?

Grundloven er fra 1953. EU-traktater er bindende mellem medlemsstaterne, og har til formål at fastsætte regler for EU's institutioner, og hvordan afgørelser vedtages samt fastlægge forholdet mellem EU og medlemslandene. EU-forordninger almengyldige og bindende samt umiddelbart gældende i hver medlemsstat.