:

Hvad kan man læse ud af et farepiktogram?

Table of Contents:

 1. Hvad kan man læse ud af et farepiktogram?
 2. Hvad er fareklasse?
 3. Hvad skal et datablad indeholde?
 4. Hvad fortæller R og H sætningerne os?
 5. Hvad betyder Farepiktogram?
 6. Hvad er Hsætninger?
 7. Hvad er brandnærende?
 8. Hvad betyder de forskellige faresymboler?
 9. Hvordan laver man et datablad?
 10. Hvad er produktdatablade?
 11. Hvad fortæller sætningen P280?
 12. Hvad fortæller p sætninger os?
 13. Hvilken H sætning er farligst?
 14. Hvad står CLP for?
 15. Hvad er EUH sætninger?

Hvad kan man læse ud af et farepiktogram?

Der findes 9 farepiktogrammer, som viser, hvilke risici et kemikalie udsætter dig for på en let genkendelig måde. Farepiktogrammerne er et supplement til H- og P-sætningerne, der mere uddybbende viser, hvad du skal være opmærksom på ved de forskellige stoffer og kemikalier.

Hvad er fareklasse?

De forskellige farer er inddelt i fareklasser. En fareklasse kan eksempelvis være ”akut toksicitet” eller ”farlig for vandmiljøet”. Et kemikalie kan være klassificeret i flere fareklasser. Inden for hver fareklasse er der en opdeling i kategorier, der beskriver graden af fare.

Hvad skal et datablad indeholde?

Hvad indeholder et sikkerhedsdatablad?
 • Identifikation af stoffet eller blandingen og leverandørens kontaktoplysninger.
 • Fareidentifikation.
 • Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer.
 • Førstehjælpsforanstaltninger.
 • Brandbekæmpelse.
 • Forholdsregler over for udslip ved uheld.
 • Håndtering og opbevaring.

Hvad fortæller R og H sætningerne os?

R-sætningerne erstattes af faresætninger, som kommer til at hedde H-sætninger (H står for Hazard).

Hvad betyder Farepiktogram?

Et farepiktogram er et billede på en etiket, som omfatter et advarselssymbol og bestemte farver, der har til hensigt at oplyse om den skade, et bestemt stof eller en bestemt blanding kan forårsage på vores sundhed eller miljøet.

Hvad er Hsætninger?

Hvad er en H-sætning? H-sætninger beskriver farer i forbindelse med brugen af et kemikalie.

Hvad er brandnærende?

Brandnærende anvendes på kemikalier (gas, væske eller fast stof), som kan forårsage eller bidrage til brand i andre materialer. Faresymbolet Brandnærende kan du blandt andet finde på følgende produkter: Desinfektionsvæske. og blegemidler.

Hvad betyder de forskellige faresymboler?

Faresymbolet for brandnærende finder du på kemikalier (gas, faste stoffer og væsker), som kan være årsag eller bidrage til brand i andre materialer. Faresymbolet er for eksempel at finde på blegemidler og desinfektionsvæsker.

Hvordan laver man et datablad?

Sådan laver du en arbejdspladsbrugsanvisning (APB) Print
 1. Handelsnavn og interne navne for stoffet/materialet, som bliver brugt på virksomheden.
 2. Anvendelsesområde på virksomheden.
 3. Eventuelle anvendelsesbegrænsninger.
 4. Uddannelseskrav.
 5. Hvor opbevares stoffet/materialet på virksomheden?

Hvad er produktdatablade?

Et datablad, applikationsblad eller specifikationsblad er et dokument, der dokumenterer et produkt, maskine, komponent (fx en elektronisk komponent), materiale, et delsystem (fx en strømforsyning) eller software i tilstrækkelig detaljer, så en designingeniør kan forstå komponentens rolle i det overordnede system.

Hvad fortæller sætningen P280?

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P282 Bær kuldeisolerende handsker og enten ansigtsskærm eller øjenbeskyttelse. P283 Bær brandbestandig eller brandhæmmende beklædning.

Hvad fortæller p sætninger os?

P sætninger er betegnelsen for sikkerhedssætninger under både den europæiske mærkningslovgivning (CLP) samt den globale kemikalielovgivning GHS (global harmonized system for klassificering og mærkning).

Hvilken H sætning er farligst?

H300 Livsfarlig ved indtagelse. H301 Giftig ved indtagelse. H302 Farlig ved indtagelse. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Hvad står CLP for?

CLP forordningen er den europæiske lovgivning vedr. klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger. CLP står for ”Classification, Labelling and Packaging”.

Hvad er EUH sætninger?

EU har indført ekstra sætninger i tillæg til CLP. Disse ekstra sætninger er ikke "world wide" sætninger, men skal kun påføres indenfor EU.