:

Er retspraksis en retskilde?

Table of Contents:

  1. Er retspraksis en retskilde?
  2. Hvad er uskrevne retskilder?
  3. Er juridisk litteratur en retskilde?
  4. Hvad er et præjudikat?
  5. Hvilken retskilde?
  6. Hvordan er Lovhierarkiet i Danmark?
  7. Er nogle retskilder vigtigere end andre?

Er retspraksis en retskilde?

Retspraksis er en retskilde, der består af domstolenes tidligere domme i sager, hvilket i nogle tilfælde har betydning for afgørelsen af lignende sager. Dommene danner således præcedens. Når såvel dommere som advokater skeler til retspraksis skyldes det et ønske om, at borgerne skal have en lige behandling i ens sager.

Hvad er uskrevne retskilder?

Domstolene har ikke bemyndigelse til at fremstille skrevne retskilder, men de skaber uskrevne retskilder i domme og retssædvane. En retskilde er en skrivelse, som er medbestemmende til afgørelse af en sag. Nogle kilder gælder kun for forvaltningen, andre gælder for alle borgere i Danmark.

Er juridisk litteratur en retskilde?

Der findes en række kilder, der ikke er retskilder i traditionel forstand, men kan bruges til anvende retskilderne, og fungerer i nogle henseende tillige også som fortolkningsbidrag. Dette er bl. a. cirkulærer, juridisk litteratur og ikke-bindende vejledninger mfl.

Hvad er et præjudikat?

Definition af præjudikat En dom eller kendelse, som har betydning for pådømmelsen af senere sager af lignende karakter. Et præjudikat danner således præcedens. En dom siges at have præjudikatsværdi, hvis det antages, at den kan få betydning for pådømmelsen af senere sager af samme slags.

Hvilken retskilde?

Der er i Norden stort set enighed om at systematisere retskilderne i fire hovedgrupper: lovgivning og andre generelle regler (grundlov, EU-retsakter, love, anord- ninger, bekendtgørelser og cirkulærer), retspraksis (domstolsaf- gørelser), sædvaner (retssædvane og kutyme) og »forholdets na- tur«.

Hvordan er Lovhierarkiet i Danmark?

En lavere retskilde skal have hjemmel i en højere retskilde. Når ministeren udsteder en bekendtgørelse, skal den have hjemmel i en lov, der ligger højere oppe i lovhierarkiet. En vejledning eller et cirkulære skal have hjemmel i en be- kendtgørelse, som skal have hjemmel i en lov, som ikke må være grundlovsstridig.

Er nogle retskilder vigtigere end andre?

Er nogle retskilder vigtigere end andre? I princippet er alle retskilder lige - alle retskilder kan være udslagsgivende.