:

Hvad er forsøgsdesign?

Table of Contents:

  1. Hvad er forsøgsdesign?
  2. Hvad viser Bland Altman plot?
  3. Hvad er en parret t-test?
  4. Hvad er en uparret t-test?
  5. Hvad bruger man deskriptorer til?
  6. Hvad er parret data?
  7. Hvordan laver man en parret t-test?

Hvad er forsøgsdesign?

Til hver forsøgstype er knyttet et forsøgsdesign, der indeholder information om an- tal led, antal faktorer, antal gentagelser og deres placering i forhold til hinanden. Samtidig indeholder forsøgsdesignet informationer om placeringen af gentagelserne (én eller flere rækker) og om der er indlagt værn.

Hvad viser Bland Altman plot?

Bland og Altman foretrækker et differensplot, som indenfor sundhedsvidenskab derfor også kaldes et "Bland-Altman" plot. Herunder vises en række sammenhørende differensplot, og det gennemgås hvad man skal kigge efter, når man vurderer dem.

Hvad er en parret t-test?

Parret t-test: Denne test bruges, når du giver en testgruppe den samme spørgeundersøgelse to gange. En parret t-test giver dig svar på, om middelværdien har ændret sig fra den første til den anden spørgeundersøgelse.

Hvad er en uparret t-test?

En uparret t-test undersøger, om der er forskel i gennemsnit mellem 2 grupper. Hvorvidt t-testen bliver signifikant afhænger af flere ting. Dels afhænger det af størrelsen på forskellen i gennemsnittene.

Hvad bruger man deskriptorer til?

Deskriptorer er de ord, man bruger i den del af matematik, som hedder statistik, når man skal beskrive observationer og observationssæt. Et observationssæt består af et antal observationer. En observation kaldes også for en hændelse og kan være de tal, farver osv. der kan være i en undersøgelse.

Hvad er parret data?

Når data eller observationer er parrede, hænger observationerne sammen. Ofte vil det være differencen mellem to målinger, der er interessant at undersøge. Et eksempel kan være, at man ønsker at måle effekten af en slankekur.

Hvordan laver man en parret t-test?

Fremgangsmåden er derfor simpel: Beregn differencen for hvert tal-par. Hermed har man èn stikprøve bestående af disse differencer, og man kan nu lave en t-test med 1 stikprøve (side 6.7) og undersøge om middelværdien for denne stikprøve er signifikant forskellig fra 0.