:

Hvad er et administrativt skøn?

Table of Contents:

  1. Hvad er et administrativt skøn?
  2. Hvad betyder det at der er forbud mod skøn under regel?
  3. Hvad er forskellen på administrativ rekurs og call in?
  4. Hvad er pligtmæssig skøn?
  5. Hvad er proportionalitetsprincippet?
  6. Hvad er kendetegnende for regler der indeholder et skøn?
  7. Hvad er det pligtmæssige skøn?
  8. Hvad er magtfordrejning?
  9. Hvad er Saglighedsprincippet?

Hvad er et administrativt skøn?

En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Hvad betyder det at der er forbud mod skøn under regel?

Forvaltningsmyndigheder kan ikke uden særlige holdepunkter i lovgivningen lovligt sætte et lovbestemt skøn ”under regel” ved at opstille interne regler, der afskærer eller kraftigt begrænser skønnet.

Hvad er forskellen på administrativ rekurs og call in?

Call-in, (eng. 'indkaldelse, tilbagekaldelse'), brud på instansfølgen, indkaldelse, hvorved et forvaltningsorgan overtager en sag, der efter sædvanlig kompetencefordeling hører under et andet forvaltningsorgan, se administrativ rekurs og styring.

Hvad er pligtmæssig skøn?

Sammenfattende kan indholdet af grundsætningen om det pligtmæssige skøn formuleres således; at forvaltningen som udgangspunkt har pligt til at skønne konkret og individuelt, i tilfælde hvor den er tillagt en skønsmæssig beføjelse. Dette indebærer, at alle relevante omstændigheder skal inddrages i afvejningen.

Hvad er proportionalitetsprincippet?

Proportionalitetsprincippet - princippet om mindst indgribende foranstaltning - er en retsgrundsætning, som skal bruges, når borgeren får en bebyrdende afgørelse. Proportionalitetsprincippet betyder, at brugen af tvang og magt skal stå i rimeligt forhold til det, man vil opnå.

Hvad er kendetegnende for regler der indeholder et skøn?

Det er karakteristisk for skønsmæssige afgørelser, at den retsregel, som afgørelsen bygger på, ikke præcist og udtømmende beskriver retsfaktum og/eller retsfølge. Det vil sige, at retsreglen ikke præcist beskriver de faktiske forhold, der skal være til stede, for at forvaltningen kan træffe en afgørelse.

Hvad er det pligtmæssige skøn?

Sammenfattende kan indholdet af grundsætningen om det pligtmæssige skøn formuleres således; at forvaltningen som udgangspunkt har pligt til at skønne konkret og individuelt, i tilfælde hvor den er tillagt en skønsmæssig beføjelse. Dette indebærer, at alle relevante omstændigheder skal inddrages i afvejningen.

Hvad er magtfordrejning?

Magtfordrejning, det forhold, at et forvaltningsorgan retsstridigt benytter sine beføjelser til at opnå andre formål end dem, som lovgivningsmagten har ønsket realiseret ved at tillægge forvaltningen beføjelsen.

Hvad er Saglighedsprincippet?

Ombudsmanden udtalte imidlertid at det følger af det almindelige forvaltningsretlige saglighedsprincip at en myndighed ikke uden hjemmel i lovgivningen eller (anden) saglig grund offentliggør oplysninger om en virksomhed som må anses for belastende for virksomheden.