:

Hvordan er man freelancer?

Table of Contents:

  1. Hvordan er man freelancer?
  2. Er man selvstændig som freelancer?
  3. Hvor mange faglærte er der i Danmark?
  4. Hvor mange erhvervsaktive er der i Danmark?
  5. Hvordan kan Danmark udvide sit arbejdsmarked?
  6. Hvordan er det gået med beskæftigelsen?

Hvordan er man freelancer?

En freelancer er en selvstændig arbejdstager, som tilbyder sin arbejdskraft inden for en given branche, som vedkommende er specialiseret i. Freelancing er altså en arbejdsform, hvor en virksomhed hyrer en medarbejder på kontraktbasis til at udføre en arbejdsopgave.

Er man selvstændig som freelancer?

At være freelancer betyder, at du udfører opgaver for andre mod et honorar, men du har ikke din egen virksomhed. Som freelancer er din status ikke så entydig. I udgangspunktet har du – ligesom selvstændige – ikke lønmodtagerrettigheder som freelancer, fx løn under sygdom og ferie, men der kan være undtagelser.

Hvor mange faglærte er der i Danmark?

Hvem er de faglærte? I 2016 fuldførte godt 34.000 personer en erhvervsfaglig uddannelse. Antallet af nyud- dannede faglærte har ligget nogenlunde stabilt – målt i absolutte tal – siden starten af 00'erne, jf.

Hvor mange erhvervsaktive er der i Danmark?

Det danske arbejdsmarked består af ca. 300.000 aktive virksomheder, der i alt beskæftiger 2.779.000 personer (pr. marts 2020).

Hvordan kan Danmark udvide sit arbejdsmarked?

Beskæftigelsesindsatsen er udbygget væ- sentligt siden 1990'erne, og det har været med til at understøtte udviklingen på det danske arbejdsmarked med lav strukturel ledighed. De arbejdsretlige love og kollektive overenskomster har løbende givet lønmod- tagere i fast ansættelse en bedre beskyttelse ved opsigelse.

Hvordan er det gået med beskæftigelsen?

Efter coronakrisen er den danske økonomi nu i fremgang, og det er gået stærkt fremad med beskæftigelsen de seneste måneder. Bare i juni 2021 steg beskæftigelsen med 25.000, og beskæftigelsen er tilbage på nogenlunde samme niveau som før coronakrisen.