:

Hvilket begreb bruger man når man deltager i direkte demokrati?

Table of Contents:

 1. Hvilket begreb bruger man når man deltager i direkte demokrati?
 2. Hvordan har det danske demokrati udviklet sig?
 3. Hvad betyder demokratisk styre?
 4. Hvilken form for demokrati er der i Danmark?
 5. Hvordan fungerer det danske demokrati?
 6. Hvornår blev demokratiet indført i Grækenland?
 7. Hvad betyder en folkeafstemning?
 8. Hvornår skal man have en folkeafstemning?
 9. Hvilke hændelser i Danmark og Europa banede vejen for en demokratisk forfatning grundloven og afskaffelsen af enevælden i Danmark?
 10. Hvilken styreform kendetegner den danske?
 11. Hvad hedder den styreform vi har i Danmark?
 12. Hvorfor tror du at man dengang ikke gav disse grupper valgret?
 13. Hvad er demokrati af Hal Koch?

Hvilket begreb bruger man når man deltager i direkte demokrati?

Vores nuværende demokratiform i det vestlige samfund kaldes repræsentativt demokrati, da befolkningens interesserer forsøges spejles (re-præsenteres) gennem folkeafstemninger om valg af professionelle parlamentariske politikere (repræsentanter).

Hvordan har det danske demokrati udviklet sig?

Da Danmark fik sin grundlov i 1849, blev der taget et afgørende skridt væk fra enevælde og mod folkestyre. Der gik dog mange årtier, inden Danmark fik et demokrati – uafhængigt af status og køn – som vi kender det i dag.

Hvad betyder demokratisk styre?

Demokrati (græsk: δημοκρατία, kommer af δήμος, démos – folk og κρατος, krátos – styre, herredømme, oversat: folkestyre) er et politisk system, hvor magten ligger hos folket. I en moderne forståelse af begrebet skelnes mellem styreform og holdning (livssyn). Demokrati betyder folkestyre.

Hvilken form for demokrati er der i Danmark?

Et repræsentativt demokrati er en styreform, hvor den politiske magt overvejende ligger hos en forsamling af folkevalgte repræsentanter, eksempelvis i et parlament eller en lokal kommunalbestyrelse. Borgerne udvælger altså et mindretal (politikere) til at tage beslutninger på deres vegne.

Hvordan fungerer det danske demokrati?

I det danske demokrati gælder parlamentarismen. Det betyder, at en regering ikke kan dannes eller blive ved magten, hvis den har et flertal i Folketinget imod sig. Da vælgerne afgør, hvordan Folketinget skal sammensættes, bestemmer vælgerne også i den forstand, hvem der skal have regeringsmagten.

Hvornår blev demokratiet indført i Grækenland?

Det athenske demokrati, der varede fra 508/507 f.Kr til 322/321 f.Kr er det bedst kendte eksempel i historien på direkte demokrati i modsætning til den repræsentative eller parlamentariske form for demokrati.

Hvad betyder en folkeafstemning?

En folkeafstemning er en afstemning blandt alle danske vælgere om en bestemt sag. For at kunne stemme til en folkeafstemning, skal man have valgret til folketingsvalg. Det vil blandt andet sige, at man skal være dansk statsborger og være fyldt 18 år. Folkeafstemninger kan være enten bindende eller vejledende.

Hvornår skal man have en folkeafstemning?

I Danmark giver Grundloven adgang til både bindende og vejledende folkeafstemninger. Når et lovforslag er vedtaget af Folketinget, kan en tredjedel af Folketingets medlemmer over for formanden begære folkeafstemning om lovforslaget. Ved grundlovsændringer samt ændring af valgretsalderen er folkeafstemning obligatorisk.

Hvilke hændelser i Danmark og Europa banede vejen for en demokratisk forfatning grundloven og afskaffelsen af enevælden i Danmark?

Dette banede vejen for indførelsen af Junigrundloven i 1849. Begivenhederne og de processer, som kom til udløsning i 1848, markerede den danske enevældige territorialstats skibbrud. Centralt i begivenheder og processer stod to uforenelige nationale bevægelser, hvori nationalliberale var hovedkræfterne.

Hvilken styreform kendetegner den danske?

I Danmark har man konstitutionelt monarki.

Hvad hedder den styreform vi har i Danmark?

Vejen til den styreform vi har i dag, som kaldes repræsentativt demokrati, har været en lang proces. I dag har stort set alle borgere over 18 år med statsborgerskab stemmeret, og selvom vi stadig formelt er et kongedømme, har regenten ingen reel eller formel magt.

Hvorfor tror du at man dengang ikke gav disse grupper valgret?

Dertil kom en række forhold, der begrænsede udbredelsen af den almindelige valgret: Vælgeren måtte ikke stå i privat tjenesteforhold uden at have egen husstand, dvs. at tyende ikke havde stemmeret. Man så husbonden som repræsentant for hele sin husstand og dermed også for sine tjenestefolk.

Hvad er demokrati af Hal Koch?

Hvad er demokrati? Den mest kendte af Kochs bøger er formentlig debatoplægget "Hvad er demokrati?", der i sin essay-form sætter spørgsmålstegn ved blandt andet retssamfundet og den i demokratiet så centraliserede afstemning. I et demokrati er det ifølge Koch ikke optimalt, når man er nødt til at stemme om tingene.