:

Hvor meget er et Fleksløntilskud på?

Table of Contents:

 1. Hvor meget er et Fleksløntilskud på?
 2. Hvordan beregnes Fleksløntilskud?
 3. Kan man miste sin Fleksjobbevilling?
 4. Hvor mange timer må man arbejde som fleksjobber?
 5. Hvor mange timer må man arbejde på fleksjob?
 6. Hvordan beregnes lønloft fleksjob?
 7. Hvad skal ikke modregnes i Fleksløntilskud?
 8. Hvordan beregner man fleksydelse?
 9. Hvor meget kan man tjene i fleksjob?
 10. Hvornår kan fleksjobber gå på pension?
 11. Kan man få flexjob på 25 timer?
 12. Hvor meget må man tjene ved siden af fleksjob?
 13. Kan man få fleksjob på 20 timer?
 14. Hvad er lønloft?

Hvor meget er et Fleksløntilskud på?

Kommunen beregner en måneds fleksløntilskud med udgangspunkt i et beløb, som svarer til 98 procent af dagpengenes højeste beløb (18.9). Tilskuddet nedsættes med 30 procent dels af lønindtægten i fleksjobbet, dels af anden lønindtægt, indtil den samlede lønindtægt pr. måned udgør 15.264 kroner.

Hvordan beregnes Fleksløntilskud?

Tilskuddet bliver nedsat med 30 % af den løn du tjener hos din arbejdsgiver, op til 13.446 kr. før skat. Hvis din månedsløn før skat overstiger 13.446 kr., bliver dit tilskud nedsat med 55 % af det beløb det overstiger med. Der beregnes 5 % ATP af dit fleksløntilskud, dog max.

Kan man miste sin Fleksjobbevilling?

Fleksjob blev med de nye regler som udgangspunkt gjort midlertidige. Det betyder, at kommunen skal vurdere, om den fleksjobansatte fortsat er berettiget til et fleksjob, efter at personen har været ansat i et fleksjob i 4½ år. Reglerne om midlertidighed afhænger af, om den fleksjobansatte er over eller under 40 år.

Hvor mange timer må man arbejde som fleksjobber?

Der er ikke lovgivet om et minimum ugentligt timetal, og efter reformen 1. januar 2013 er det muligt at arbejde ganske få timer om ugen i et fleksjob. Et fastholdelsesfleksjob betyder, at du bliver ansat i fleksjob på din nuværende arbejdsplads.

Hvor mange timer må man arbejde på fleksjob?

Efter de gældende regler må indkomsten i et fleksjob ikke overstige et loft svarende til lønnen i et tilsvarende job på 37 timer om ugen. Men ved jobs til 114 kr. i timen vil blot få timers ugentligt arbejde udløse et fleksløntilskud, der sammen med lønnen rammer loftet.

Hvordan beregnes lønloft fleksjob?

Din løn og fleksløntilskuddet kan tilsammen højst udgøre den løn, du ville få, hvis du var ansat på fuld tid i den samme stilling. Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 pct. af din løn før skat op til 15.264 kr. (2021) og 15.401 kr.

Hvad skal ikke modregnes i Fleksløntilskud?

Det fremgår af lovforarbejderne, at det kun er den løn, der udbetales, der skal modregnes i fleksløntilskuddet. Det betyder, at værdien af personalegoder som fx fri bil, fri telefon, fri kost og logi, arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring m.v. ikke medfører fradrag i fleksløntilskuddet.

Hvordan beregner man fleksydelse?

Du kan højest få udbetalt en samlet indtægt, der svarer til lønnen på fuld tid i den pågældende stilling. Fleksløntilskuddet reduceres, når løn og fleksløntilskud tilsammen overstiger den fulde løn. Det antal løntimer, som du skal indtaste, skal være et heltal på grund af beregnerens tekniske begrænsninger.

Hvor meget kan man tjene i fleksjob?

Fleksløntilskuddet beregnes med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 98 pct. af højeste dagpengesats, dvs. 18.936 kr. (2021) og 18.964 kr.

Hvornår kan fleksjobber gå på pension?

Være visiteret til et fleksjob og have været det i mere end 3 måneder. Som hovedregel have betalt fleksydelses- og efterlønsbidrag i sammenlagt 30 år. Være fyldt 60 år, men ikke nået folkepensionsalderen. Fleksydelsesalderen bliver dog gradvist forhøjet til 64 år fra 20.

Kan man få flexjob på 25 timer?

Der er ikke fastlagt et bestemt antal timer for, hvornår man kan få bevilliget et fleksjob. Det vil sige, at arbejdsevnen ikke alene skal vurderes på grundlag af antallet af arbejdstimer, som personen kan klare, men arbejdsevnen skal også vurderes i forhold til effektiviteten i de præsterede timer.

Hvor meget må man tjene ved siden af fleksjob?

januar 2022 til max 18.964 kr. pr. måned. Beregneren viser din samlede indtægt i fleksjob, der består af en løn fra arbejdsgiver og et fleksløntilskud fra kommunen, der beregnes ud fra lønnen.

Kan man få fleksjob på 20 timer?

Hvorfor arbejde 20 timer om ugen, hvis man kan nøjes med under 10 og det samme udbetalt? Minifleksjob er populære. Mere end halvdelen af de fleksjob, der oprettes i dag, er minifleksjob på op til 10 timer om ugen.

Hvad er lønloft?

Dit fleksløntilskud og din løn er begrænset af et såkaldt lønloft, som svarer til den løn, der normalt udbetales for et job på fuld tid i den pågældende stilling. Lønloftet skal være inklusiv pensionsbidrag og alle løntillæg, som du ville have ret til, hvis du arbejdede fuld tid.