:

Hvad står der i bygningsreglementet om afledning af regnvand?

Table of Contents:

 1. Hvad står der i bygningsreglementet om afledning af regnvand?
 2. Hvad er en regnvandsledning?
 3. Hvordan kommer jeg af med regnvand?
 4. Hvor langt skal en faskine være fra huset?
 5. Er tagrender et lovkrav?
 6. Kan man drikke regnvand?
 7. Hvad er en Tørledning?
 8. Hvorfor kan man ikke drikke regnvand?
 9. Hvor føres regnvand hen?
 10. Hvor mange Sandfangsbrønde?
 11. Hvor mange Regnvandskassetter skal jeg bruge?
 12. Hvilke krav er der til udluftning af regnvandsledninger?

Hvad står der i bygningsreglementet om afledning af regnvand?

I Bygningsreglementet står der, at "Afløb for regnvand skal udføres, så bortledning, nedsivning eller vandansamling ikke medfører risiko for skader på bygninger eller bygningsdele eller andre ulemper.

Hvad er en regnvandsledning?

Vælger du at aflede regnvandet fra tage og fliser videre til stikledningen for regnvand ude i vejen, vil regnvandet løbe videre til vandløb og søer. Dette er den meste simple form for separatkloakering. Den eksisterende kloakledning på grunden kan i nogle tilfælde genbruges til regnvandet.

Hvordan kommer jeg af med regnvand?

Der findes overordnet fem forskellige løsninger til at håndtere regnvand på egen grund:
 1. Nedsivning i græsplænen: Regnvandet ledes via nedløbsrøret ud i græsplænen fem meter fra huset.
 2. Regnbed: Regnvandet ledes via nedløbsrøret til et bed af planter fem meter fra huset.

Hvor langt skal en faskine være fra huset?

Det anbefales, at du placerer faskinen på egen grund i en afstand af mindst 2 meter fra skel. Derudover skal faskinen ligge mindst 25 meter fra anlæg til indvinding af vand, vandløb, søer, dræn, grøfter, samlebrønde, og lignende. Faskinen bør ligge mindst 5 meter fra bygninger.

Er tagrender et lovkrav?

Er det lovpligtigt at man skal have tagrender på en garage? Det kan komme an på de konkrete forhold på stedet. Ifølge Bygningsreglementet skal tage udføres så regn smeltevand og sne på forsvarlig måde kan løbe af, tagvand skal via tagrender og tagnedløb ledes til afløb.

Kan man drikke regnvand?

Kan man bruge regnvand som drikkevand? Årsagen til at man ikke må bruge regnvand som drikkevand, skyldes at man anser vandet for at være beskidt når det rammer taget. Man kan naturligvis sagtens behandle regnvand så det får en kvalitet af drikkevand. Det er ikke det der ligger i loven om opsamling af regnvand.

Hvad er en Tørledning?

En ”tør” ledning er en ledning, hvor vandet endnu ikke har passeret et sandfang. Jorddækningen i havearealer og lignende bør være mindst 30 cm og faldet skal være min. 20 ‰, så der er rimelig sikkerhed for at ledningen er selvrensende.

Hvorfor kan man ikke drikke regnvand?

Årsagen til at man ikke må bruge regnvand som drikkevand, skyldes at man anser vandet for at være beskidt når det rammer taget. Man kan naturligvis sagtens behandle regnvand så det får en kvalitet af drikkevand. Det er ikke det der ligger i loven om opsamling af regnvand.

Hvor føres regnvand hen?

Her bliver regnvand og spildevand afledt i hvert sin ledning. Spildevandet løber til renseanlægget, mens regnvandet føres ud i havet eller et vandløb.

Hvor mange Sandfangsbrønde?

En hovedregel siger, at du bør have en sandfangsbrød på 70 liter før en faskine. Når du skal vælge, hvor stor din sandfangsbrønd skal være, bør du altid vælge den største størrelse, hvis du er i tvivl om to. Alle prognoser siger, at vi kommer til at få mere regnvand fremover.

Hvor mange Regnvandskassetter skal jeg bruge?

Kassetterne kan installeres i både befæstede og ubefæstede arealer. Hver kassette kan ved parcelhuse afvande 29 m2 tagareal. Geotekstilen leveres til 2, 3 eller 4 stk. kassetter.

Hvilke krav er der til udluftning af regnvandsledninger?

Udmundingen skal være mindst 50 mm over tagfladen for at undgå indstrømning af regnvand. Ved placeringen på taget er der vidtgående hensyn at tage til vinduer, døre, aftrækskanaler, luftindtag for ventilationsanlæg, tagterrasser og lignende opholdsarealer samt vindforholdene.