:

Hvad kan ske i åer og søer ved for høje koncentrationer af nitrat?

Table of Contents:

 1. Hvad kan ske i åer og søer ved for høje koncentrationer af nitrat?
 2. Hvordan påvirker en udrette Å udvaskningen af næringsstoffer?
 3. Hvad gør nitrat ved søer?
 4. Hvilke konsekvenser har udvaskning af nitrat til vandmiljøet?
 5. Hvad er Nitratforurening?
 6. Hvad er udvaskning af næringsstoffer?
 7. Hvordan fungere kvælstofkredsløbet?
 8. Hvordan sikrer landmanden højt udbytte på sine marker?
 9. Hvorfor er nitrat Letopløselig?
 10. Hvad kan der gøres for at mindske udvaskningen af nitrat til søerne?
 11. Hvad har udledning af N af betydning for vandmiljøet?
 12. Hvordan ender nitrat i grundvandet?
 13. Hvor meget nitrat må der være i en sø?

Hvad kan ske i åer og søer ved for høje koncentrationer af nitrat?

Nitrat i drikkevandet er uønsket, da det kan påvirke vores sundhed negativt. Den øvre grænse for hvor meget nitrat der tillades i drikkevandet er fastsat i forhold til risikoen for akut forgiftning med nitrit og blå børn-syndromet. Men nitrat i drikke- vandet mistænkes også for at være medvirkende årsag til mavekræft.

Hvordan påvirker en udrette Å udvaskningen af næringsstoffer?

Stigende næringsstoftilførsel medfører ikke kun øget algevækst og uklart vand, men påvirker også plante- og dyrelivet i vandmiljøet. Vandområdet kommer ud af balance og ind i en ond og selvforstærkende cirkel, som kun kan brydes ved at reducere tilførslen af næringsstoffer.

Hvad gør nitrat ved søer?

Nitrat kan nemlig skabe en stor vækst af alger, som ligger i lag oven på søer eller fjorde. Dette forhindrer sollyset i at trænge ned til bunden af søen eller fjorden, så de planter der vokser dernede dør. Når algerne dør, synker de ned på bunden og nedbrydes de af bakterier i vandet.

Hvilke konsekvenser har udvaskning af nitrat til vandmiljøet?

Det største markbidrag til vandmiljøet er udvaskning af nitrat-kvælstof til grundvand og vandløb. Grundvandet kan blive så forurenet af nitrat, at det ikke kan bruges som drikkevand, og nitrat kan øge algevæksten i havet og i visse søer, så der opstår iltsvind (se også kvælstofkredsløb).

Hvad er Nitratforurening?

Nitratforurening, forurening af grundvand og vandområder med nitrat. Det er først og fremmest landbrugets brug af kvælstofgødning, som er årsag til nitratforurening.

Hvad er udvaskning af næringsstoffer?

Udvaskning, proces i en jordbund, hvorved nedsivende vand medtager opløste salte. Jorden kan dog fastholde (adsorbere) visse anioner specifikt, fx fosfat. Kationer adsorberes elektrostatisk på ler- og humuspartikler i mængder, der afhænger af jordens CEC-værdi og surhedsgrad.

Hvordan fungere kvælstofkredsløbet?

Kvælstofs kredsløb. Fra luften fikseres frit kvælstof (N2) af bælgplanter og bakterier. Ved nedbrydning af dødt organisk materiale bliver frit kvælstof (N2) og ammonium-ioner (NH4+) frigivet. Nitrificerende bakterier omdanner først ammonium (NH4+) til nitrit (NO2-) og derfra videre til nitrat (NO3-).

Hvordan sikrer landmanden højt udbytte på sine marker?

Tilførsel af kvælstof til afgrøderne For at tilfredsstille afgrødernes kvælstofbehov, og dermed sikre et højt udbytte, gøder landmanden markerne med kunstgødning produceret på en fabrik eller husdyrgødning fra f. eks. en gård med grise eller køer (husdyr).

Hvorfor er nitrat Letopløselig?

Det nitrat, der ikke optages af planterne, kan udvaskes, og da nitrat er letopløseligt i vand, er det årsagen til, at nitrat relativt let kan transporteres med vandet fra rodzonen til grundvandet (Thostrup et al., 2019).

Hvad kan der gøres for at mindske udvaskningen af nitrat til søerne?

Belastning af vandmiljøet Den mindste fjernelse finder sted, hvis vandet strømmer direkte gennem dræn til fjorden. Der er derfor også store muligheder for miljøforbedringer ved at sikre, at nitratholdigt vand strømmer gennem områder med muligheder for denitrifikation, inden det rammer recipienten.

Hvad har udledning af N af betydning for vandmiljøet?

I slutningen af 1980'erne blev det for alvor klart, at udledninger af kvælstof og fosfor fra såvel byer som landbrug i Danmark medfører store miljøkonsekvenser for vandmiljøet i vandløb, søer, fjorde, kystnære områder og det åbne hav. Der er siden gjort en meget stor indsats for at reducere udledningerne.

Hvordan ender nitrat i grundvandet?

Nitrat opløses let i vandet og bliver med regnvandet ført ud i vandløbene og ned i grundvandet. Nitraten udgør især et problem for grundvandet, de steder i landet, hvor jordbunden består af sand og grus, eller der hvor kalken ligger tæt ved jordoverfladen.

Hvor meget nitrat må der være i en sø?

Status for nitratindholdet ved vandværkernes boringskontrol er, at ca. 3 % af det indvundne vand ligger over grænseværdien for drikkevand for nitrat, mens ca. 6 % ligger over den vejledende værdi på 25 mg pr. liter.