:

Hvad er Saltvandsindtrængning?

Table of Contents:

  1. Hvad er Saltvandsindtrængning?
  2. Hvordan forurener vi?
  3. Hvordan påvirker pesticider vores grundvand?
  4. Hvilke typer af forurening kan forekomme i vandløbet?
  5. Hvad er Grundvandsstrømning?
  6. Hvilket kredsløb er regnen en del af?
  7. Hvad består forurening af?
  8. Hvad der sker med drikkevandet når det kommer fra Drikkevandsboringen til vandværkerne?

Hvad er Saltvandsindtrængning?

En hævet havvandstand vil flytte den nuværende grænse for ferskvand længere ind i landområderne. Dette kan lokalt skabe problemer med saltvandsindtrængning i kystnære indvindingsboringer og behov for at etablere nye boringer. Problemet er særligt udtbredt på småøer.

Hvordan forurener vi?

Forurening kan spredes på forskellig vis. Man taler om fladeforurening, linjeforurening og punktforurening. Fladeforurening sker på store arealer – fx landbrugsjord eller andre områder, hvor der spredes gødning eller pesticider. Luftbåren forurening, som findes overalt, bidrager også til fladeforureningen.

Hvordan påvirker pesticider vores grundvand?

Kilden til pesticiderne er de sprøjtegifte, vores landmænd bruger til at dyrke deres jord. Når landmændene sprøjter deres marker, bruger de pesticider, og nogle af de pesticider kan sive med regnvandet ned i jorden og i værste tilfælde helt ned i grundvandet.

Hvilke typer af forurening kan forekomme i vandløbet?

Forurening der plumrer vandet Regnskyl efter en periode uden regn, hvor rester af spildevand fra beboelser bliver skyllet ud fra rørledninger. Overløb fra møddingpladser og gyllebeholdere. Udspredning af gylle på frossen jord eller for tæt på vandløb. Udslip af saft fra ensilage.

Hvad er Grundvandsstrømning?

Hvad vej strømmer grundvandet under Vandkøbing? Man taler om, at der er gradient eller en hældning på grundvandsstrømning, ligesom der er på højdekurverne på en bakke. Jo tættere potentialelinjerne ligger, jo højere er gradienter, og jo hurtigere vil grundvandet strømme.

Hvilket kredsløb er regnen en del af?

Alt vand indgår i et stort kredsløb. Vand fra søer, have, floder, træer og jord fordamper og kommer op i atmosfæren, hvor det bliver til skyer og kommer tilbage som nedbør. Når det rammer jorden strømmer det enten tilbage til de frie vandmasser eller nedsiver til grundvandet.

Hvad består forurening af?

Forurening kan opstå på grund af en skadelig mængde naturlige stoffer. Det kunne for eksempel være overgødning med eller udslip af gylle i forbindelse med husdyrhold. Der er i Danmark stor opmærksomhed på forureningsfaren. Således har Miljøstyrelsen udfærdiget en liste over uønskede stoffer.

Hvad der sker med drikkevandet når det kommer fra Drikkevandsboringen til vandværkerne?

Når vandværkerne finder giftrester i drikkevandsboringerne, tager de ofte konsekvensen og lukker boringen. Siden 1994 er mere end 500 boringer blevet lukket på grund af sprøjtegift, men ingen kender det præcise tal.