:

Hvad er opstigende grundvand?

Table of Contents:

  1. Hvad er opstigende grundvand?
  2. Hvad er områder med særlige drikkevandsinteresser?
  3. Hvor dybt ligger grundvandsspejlet?
  4. Hvad er Bnbo?
  5. Hvad er et OSD område?
  6. Hvordan sænker man grundvandet?
  7. Hvordan renser jordlagene regnvandet?

Hvad er opstigende grundvand?

Generelt er der tale om fugt fra undergrunden, der trækker op i husets vægge. Det kan sommetider være opstigende grundvand der står højt, og derved trænger ind i bygningen.

Hvad er områder med særlige drikkevandsinteresser?

Områder med særlige drikkevandsinteresser er områder hvor regnvandet nedsiver og danner grundvand, som bruges til vandforsyninger af regional betydning, eller som kan få regional betydning i fremtiden.

Hvor dybt ligger grundvandsspejlet?

I Danmark udnyttes grundvandsmagasiner 20-100 m under jordoverfladen. Ved større dybder øges risikoen for at træffe vand, der er uanvendeligt som drikkevand pga. især salt (natriumklorid) fra havet eller salthorste. På 200-400 m dybde er grundvandet i Danmark salt.

Hvad er Bnbo?

Boringsnære beskyttelsesområder – også kaldet BNBO – skal beskytte drikkevandet. Det er nærområder omkring vandværksboringer, hvor der vurderes at være et særligt behov for grundvandsbeskyttelse på grund af risiko for, at eventuel forurening hurtigt kan nå drikkevandet.

Hvad er et OSD område?

Forkortelsen OSD står for områder med særlige drikkevandsinteresser. Det er de områder på jordoverfladen, hvorfra regnvandet siver ned og danner grundvandet, som vi senere pumper op til vandforsyning. Disse områder er udpeget i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer.

Hvordan sænker man grundvandet?

Man etablerer en midlertidig eller permanent grundvandssænkning, hvorved man sænker grundvandsspejlet under konstruktions/udgravningsniveau. Man afskærer grundvandsbevægelsen med tætte vægge, fx spunsvægge, slidsevægge, frysning, injektion. Man holder vandtrykket tilbage med lufttryk, fx i tunneler og sænkekasser.

Hvordan renser jordlagene regnvandet?

Bakterier i jorden "spiser" organisk materiale og nedbryder det. På den måde er de med til at rense vandet. Nedbrydningen sker i flere trin, hvor sammensatte, organiske stoffer gradvist nedbrydes til mere simple stoffer. Ved sidste trin er nedbrydningsprodukterne vand og kuldioxid.