:

Hvad betyder fortrinsadgang?

Table of Contents:

 1. Hvad betyder fortrinsadgang?
 2. Hvilke undtagelser for forskelsbehandlingsloven findes der?
 3. Hvordan søger man om personlig assistance?
 4. Hvem kan få personlig assistance?
 5. Hvis man har et handicap?
 6. Er du omfattet af reglerne for fortrinsret for handicappede?
 7. Hvad er aldersdiskrimination?
 8. Hvem kan give dispensation fra ligebehandlingsloven?
 9. Hvornår kan man få personlig assistance?
 10. Hvad kræver det at blive personlig assistent?
 11. Hvad er isbryderordningen?
 12. Hvem er handicappede?
 13. Er aldersdiskrimination lovligt?
 14. Hvem er omfattet af ligebehandlingsloven?
 15. Hvad er lovgrundlaget for ligebehandling?

Hvad betyder fortrinsadgang?

Når offentlige arbejdsgivere skal besætte en ledig stilling, er de forpligtet til at give en person, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, fortrinsadgang til den ledige stilling.

Hvilke undtagelser for forskelsbehandlingsloven findes der?

§ 4. En arbejdsgiver må ikke i forbindelse med eller under ansættelsen af en lønmodtager anmode om, indhente eller modtage og gøre brug af oplysninger om dennes race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering eller nationale, sociale eller etniske oprindelse.

Hvordan søger man om personlig assistance?

Du kan søge om personlig assistance gennem dit jobcenter, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, der medfører barrierer i dit job. Den personlige assistent støtter dig i de arbejdsfunktioner, som du ikke selv kan udføre på grund af dit handicap.

Hvem kan få personlig assistance?

Jobcenteret kan yde personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage deres job.

Hvis man har et handicap?

Hvad er et handicap? Du har et handicap, hvis du har en langvarig funktionsnedsættelse, der begrænser dig i hverdagen. En langvarig funktionsnedsættelse kan være, hvis du bliver født med nedsat hørelse, bliver lam efter en trafikulykke eller får diagnosen PTSD.

Er du omfattet af reglerne for fortrinsret for handicappede?

Borgere med handicap kan søge med fortrinsadgang via jobcentret eller uden om jobcentret. Fortrinsadgang sikres ved borgerens ret til en ansættelsessamtale og en efterfølgende forhandlingspligt, hvis: borgeren har et handicap. borgeren opfylder de formelle uddannelseskrav.

Hvad er aldersdiskrimination?

Diskriminationen sker f. eks ved opsigelse af ældre medarbejdere – eller ved at ældre medarbejdere frasorteres i en ansættelsesprocedure. I Danmark findes ikke en særlig lov, der kun gælder aldersdiskrimination. Overtrædelser behandles derfor i lov om forskelsbehandling.

Hvem kan give dispensation fra ligebehandlingsloven?

Kapitel 5 Dispensation Hvis det ved visse former for erhvervsudøvelse og uddannelse er afgørende, at udøveren er af et bestemt køn, og dette krav står i rimeligt forhold til den pågældende erhvervsaktivitet, kan den minister, under hvis forretningsområde den pågældende virksomhed hører, fravige bestemmelserne i §§ 2-6.

Hvornår kan man få personlig assistance?

Jobcenteret kan yde tilskud til personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage deres job.

Hvad kræver det at blive personlig assistent?

Kravet er, at du har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen. Støtten kan eksempelvis være tolkebistand, sekretærhjælp eller praktisk hjælp.

Hvad er isbryderordningen?

Isbryderordningen er et særligt løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse. Ordningen har til formål at give nyuddannede med funktionsnedsættelse erhvervserfaring inden for det fagområde, deres uddannelse har kvalificeret dem til, samt netværk, som kan styrke jobsøgningen.

Hvem er handicappede?

Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Er aldersdiskrimination lovligt?

En sag om aldersdiskrimination kan indbringes for ligebehandlingsnævnet eller direkte til domstolene. Det er gratis at indbringe en sag for ligebehandlingsnævnet, mens der skal betales almindelig retsafgift, hvis sagen anlægges hos domstolene.

Hvem er omfattet af ligebehandlingsloven?

Ligebehandlingsloven forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til ansættelsesvilkår. Den indeholder også regler om afskedigelse på grund af graviditet og barsel. Ligebehandlingsloven er fra 1978 og bygger på EU's ligebehandlingsdirektiv fra 1976, der blev ændret i 2002.

Hvad er lovgrundlaget for ligebehandling?

§ 1. Ved ligebehandling af mænd og kvinder forstås i denne lov, at der ikke finder forskelsbehandling sted på grund af køn. Dette gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling, navnlig under henvisning til graviditet eller til ægteskabelig eller familiemæssig stilling.