:

Hvem skal rapportere utilsigtede hændelser?

Table of Contents:

 1. Hvem skal rapportere utilsigtede hændelser?
 2. Hvornår er det en utilsigtet hændelse?
 3. Hvad skal indberettes som UTH?
 4. Hvordan laver jeg en UTH?
 5. Hvem er af sundhedsloven forpligtet til at indberette utilsigtede hændelser?
 6. Hvor skal UTH indberettes?
 7. Hvad er en hændelse?
 8. Hvilke typer af utilsigtede hændelser er rapporteringspligtige i kommunerne?
 9. Hvilke typer af utilsigtede hændelser er rapporteringspligtige i sygehusvæsenet?
 10. Hvad forstås ved en UTH?
 11. Hvor indberetter man en UTH?
 12. Hvilke former for UTH i forhold til medicinhåndtering?
 13. Hvem arbejder under serviceloven?
 14. Hvordan følges der op på utilsigtede hændelser?
 15. Hvad er formålet med at indberette UTH?

Hvem skal rapportere utilsigtede hændelser?

Som sundhedsperson har du pligt til at rapportere de utilsigtede hændelser (egne og andres), du får kendskab til under udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed. Alle i sundhedsvæsenet kan blive involveret i en utilsigtet hændelse. Formålet med rapportering af utilsigtede hændelser er forbedring af patientsikkerheden.

Hvornår er det en utilsigtet hændelse?

Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, der ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende, eller kunne have været skadevoldende (nær-hændelse).

Hvad skal indberettes som UTH?

Hvilke utilsigtede hændelser skal rapporteres?
 • Sektorovergange.
 • Medicinsk udstyr.
 • Infektioner, der opstår ved kontakt med sundhedsvæsenet.
 • At patienten dør.
 • At patienten får varige funktionstab.
 • Der skal ske lægetilkald, indlæggelse, betydeligt øget udrednings- eller behandlingsintensivitet.

Hvordan laver jeg en UTH?

Hvordan rapporterer jeg? Du kan rapportere anonymt, men det er en fordel at skrive navn, e-mail og telefonnummer. Så er det muligt at kontakte dig, hvis der er behov for at få flere oplysninger til brug for beslutninger om, hvordan man bedst kan skabe øget patientsikkerhed.

Hvem er af sundhedsloven forpligtet til at indberette utilsigtede hændelser?

I henhold til Sundhedsloven er alle sundhedspersoner forpligtet til at indberette utilsigtede hændelser, som de selv er involveret i eller bliver opmærksomme på. Desuden er den præhospitale organisation forpligtet til at følge op på rapporterede utilsigtede hændelser.

Hvor skal UTH indberettes?

For at sikre patientsikkerheden er det vigtigt at rapportere utilsigtede hændelser (UTH) i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), så der hurtigt kan tages læring og laves læringstiltag.

Hvad er en hændelse?

En hændelse er en delmængde af udfaldsrummet. Altså er en hændelse en samling af udfald.

Hvilke typer af utilsigtede hændelser er rapporteringspligtige i kommunerne?

– I den kommunale sundhedssektor er alle utilsigtede hændelser, som opstår i forbindelse med medicinering og sektorovergange, rapporteringspligtige, uanset den faktuelle konsekvens for patienten. Derudover er patientuheld og infektioner rapporteringspligtige, uanset den faktuelle konsekvens for patienten.

Hvilke typer af utilsigtede hændelser er rapporteringspligtige i sygehusvæsenet?

– I den kommunale sundhedssektor er alle utilsigtede hændelser, som opstår i forbindelse med medicinering og sektorovergange, rapporteringspligtige, uanset den faktuelle konsekvens for patienten. Derudover er patientuheld og infektioner rapporteringspligtige, uanset den faktuelle konsekvens for patienten.

Hvad forstås ved en UTH?

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre.

Hvor indberetter man en UTH?

For at sikre patientsikkerheden er det vigtigt at rapportere utilsigtede hændelser (UTH) i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), så der hurtigt kan tages læring og laves læringstiltag.

Hvilke former for UTH i forhold til medicinhåndtering?

Utilsigtede hændelser kan fx være fejldosering af medicin, forkert indgift af medicin (forkert administrationsvej) eller forveksling af præparaters navne og emballage.

Hvem arbejder under serviceloven?

Sundhedsvæsenets opgaver udføres af regionernes sygehusvæsen, praktiserende sundhedspersoner, kommunerne og øvrige offentlige og private institutioner m.v.

Hvordan følges der op på utilsigtede hændelser?

Utilsigtede hændelser rapporteres i overensstemmelse med kravene i lovgivningen på www.stps.dk, og fodterapeuter sikrer håndtering af og opfølgning på utilsigtede hændelser. Fodterapeuter skal forholde sig til hændelser, der er rapporteret af andre sundhedspersoner eller patienter.

Hvad er formålet med at indberette UTH?

Det overordnede mål med at rapportere utilsigtede hændelser er at forbedre patientsikkerheden og understøtte en sikkerhedskultur i sundhedsvæsenet, hvor man lærer af de fejl, der bliver begået.