:

Hvad er mændenes syn på ligestilling?

Table of Contents:

 1. Hvad er mændenes syn på ligestilling?
 2. Hvordan var forholdene for unge kvinder i Danmark i slutningen af 1800-tallet i forhold til opdragelse og seksualitet?
 3. Hvornår fik vi ligeløn i Danmark?
 4. Hvornår kom kvinderne ud på arbejdsmarkedet?
 5. Hvad er ligestilling i Danmark?
 6. Hvad handler Verdensmål 5 om?
 7. Hvor mangler vi ligestilling i Danmark?
 8. Hvor ligger Danmark i forhold til ligestilling?
 9. Hvor mangler der ligestilling i Danmark?
 10. Hvor er der kønsroller?
 11. Hvor lang tid har kvinder kæmpet for ligestilling?
 12. Hvad har kvinder kæmpet for gennem tiden og i dag?
 13. Hvad var idéen med det moderne gennembrud?
 14. Hvilke forskelle var der på mænds og kvinders retsstilling i 1800 tallet?
 15. Hvad er kvinderettigheder?

Hvad er mændenes syn på ligestilling?

Mænds særegne ligestillingsudfordringer Mange mænd finder det ikke naturligt at interessere sig for ligestilling, idet de forbinder ligestilling med magt, som mænd skal afgive til kvinder, og ikke ser den som et frigørelsesprojekt, som mænd har noget at vinde på (Reinicke 2004).

Hvordan var forholdene for unge kvinder i Danmark i slutningen af 1800-tallet i forhold til opdragelse og seksualitet?

I 1800-tallet var alle kvinder i Danmark uden politisk indflydelse. Kvinden var afhængig af sin mand, da hun ikke kunne tjene penge eller uddanne sig. Skolen var kønsopdelt. Pigerne blev undervist i, hvordan de skulle gøre rent, lave mad og passe børn, mens drengene havde fag som historie og naturvidenskab.

Hvornår fik vi ligeløn i Danmark?

I Danmark har der været kæmpet for lige løn mellem mænd og kvinder siden slutningen af 1800-tallet. I de første årtier kom kravet især fra kvindernes fagforening, Kvindeligt Arbejderforbund. Den første ligelønslov blev vedtaget i 1919, men gjaldt kun for de offentligt ansatte.

Hvornår kom kvinderne ud på arbejdsmarkedet?

Efter 2. Verdenskrigs afslutning tog Danmark de næste skridt mod at blive et velfærdssamfund. De svage blev bedre sikret, og flere af de hjemmegående kvinder komarbejdsmarkedet.

Hvad er ligestilling i Danmark?

Ligestilling i Danmark Ligestillingen tager udgangspunkt i, at mænd og kvinder er ligeværdige, hvilket betyder, at mænd og kvinder skal have samme rettigheder og muligheder. Loven om ligestilling sikrer, at alle offentlige myndigheder har pligt til at arbejde for ligestilling på deres område.

Hvad handler Verdensmål 5 om?

Det femte verdensmål sigter mod, at al diskrimination og vold mod kvinder og piger skal standses overalt i verden, og at kvinderne skal have lige rettigheder til ressourcer som land og ejendom, at deltage i det politiske liv, og ikke mindst bestemme over deres egen krop – heriblandt retten til selv at bestemme, hvor ...

Hvor mangler vi ligestilling i Danmark?

Nogle af de vigtigste ligestillingsproblemer som seksuel chikane på arbejdsmarkedet, barsel og ligeløn er som bekendt allerede beskæftigelsesministerens ansvar. Selvom vi ser en styrket opbakning til at få skabt reel ligestilling mellem kønnene, er der dog stadig områder, hvor det halter gevaldigt.

Hvor ligger Danmark i forhold til ligestilling?

Hvor Island, Norge, Finland og Sverige udgør ligestillingens top fire, ligger Danmark på en 14. -plads. Heldigvis behøver det ikke at være sådan. En vigtig del af nøglen til ligestilling i hverdagen er nemlig ligestilling i arbejdslivet.

Hvor mangler der ligestilling i Danmark?

Vi er langt fra i mål med ligestilling. Kønsfordelingen er stadig lige så vind og skæv på det danske arbejdsmarked, som den var i forrige generation. Kvinderne udgør hele 70 procent af medarbejderne i den offentlige sektor, især i omsorgsfagene. I kommuner og regioner udgør kvinderne hele 80 procent.

Hvor er der kønsroller?

I en binær kønsforståelse ser man to former for køn (mandligt og kvindeligt), der er modsatrettede. Den non-binære kønsforståelse ser derimod køn som en stor variation af kønsidentiteter og kønsudtryk uden en skarp opdeling af mandligt og kvindeligt.

Hvor lang tid har kvinder kæmpet for ligestilling?

Kvinders rettigheder og erfaringer var fremtrædende emner i perioderne og 1970-85, hvor den danske kvindebevægelse var særligt aktiv. I slutningen af 1800-tallet gjaldt kvindekampen især kvinders valgret, uddannelsesmuligheder og ligestilling på arbejdsmarkedet.

Hvad har kvinder kæmpet for gennem tiden og i dag?

1973: Loven om fri abort bliver vedtaget. 1978: Lov om ligebehandling af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet bliver vedtaget. 1979: Dannerhuset bliver besat og Danmarks første krisecenter for kvinder oprettes. 1984: Første kvindeforskningsdisputats, Pil Dahlerups Det moderne gennembruds kvinder.

Hvad var idéen med det moderne gennembrud?

Under det moderne gennembrud udspandt sig en debat, hvor alle autoriteter var til diskussion og perioden var i det hele taget præget af et generelt opbrud fra den dominerende kristelige og idealistiske enhedskultur. Omkring 1850 stod alt i gennembruddets tegn. Økonomisk og politisk liberalisme stod på dagsordenen.

Hvilke forskelle var der på mænds og kvinders retsstilling i 1800 tallet?

I 1849 kæmpede borgerskabets mænd sig til Danmarks første grundlov. Grundloven sikrede mændenes rettigheder men gjaldt ikke for de fem f'er: Fruentimmere, fjolser, forbrydere, folkehold og fattige. Kvinden (fruentimmer) blev ikke set som jævnbyrdig med manden.

Hvad er kvinderettigheder?

Typiske emner der normalt er forbundet med kvinders rettigheder omfatter: Ret til legemlig integritet og selvstændighed; ret til at være fri fra seksuel vold; ret til at stemme, ret til at have et offentligt hverv, ret til at indgå juridiske kontrakter, lige rettigheder i familieret; ret til arbejde; ret til rimelig ...