:

Hvornår trådte den nye lejelov i kraft?

Table of Contents:

 1. Hvornår trådte den nye lejelov i kraft?
 2. Hvad er nyistandsættelse?
 3. Hvad kan indbringes for huslejenævnet?
 4. Hvad sker der hvis man ikke betaler husleje i opsigelsesperioden?
 5. Hvad er hvidtning?
 6. Hvilken lejelov gælder?
 7. Hvornår er lejeloven fra?
 8. Hvad koster det at male ved fraflytning?
 9. Hvad kan man bruge vedligeholdelseskontoen til?
 10. Hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse?
 11. Hvilke sager tager huslejenævnet sig af?
 12. Er det lovligt at tilbageholde husleje?
 13. Hvad sker der når jeg ikke kan betale min husleje?
 14. Hvad må man bruge depositum til?

Hvornår trådte den nye lejelov i kraft?

Folketinget har i dag, den 1. marts 2022, vedtaget en ny lejelov. Loven får virkning fra den 1. juli 2022 og er som udgangspunkt en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven.

Hvad er nyistandsættelse?

Istandsættelse ved fraflytning betyder, at lejer skal istandsætte sit lejemål inden fraflytning, så lejemålet er klar til, at en ny lejer flytter ind. Alt efter hvornår lejemålet er indgået, skelnes der i lejeloven mellem normalistandsættelse og nyistandsættelse, som du kan læse mere om i artiklen.

Hvad kan indbringes for huslejenævnet?

Hvilke sager behandler huslejenævnet?
 • Lejens størrelse, herunder regulering af lejen.
 • Forbrugsregnskaber herunder vand- og varmeregnskaber.
 • Parternes pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse under lejeforholdet.
 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning.

Hvad sker der hvis man ikke betaler husleje i opsigelsesperioden?

Betaler lejer ikke inden for fristen på 14 dage, har du ret til at ophæve lejemålet dagen efter fristens udløb. Flytter lejer ikke på trods af ophævelsen, skal du indbringe sagen for fogedretten med henblik på udsættelse af lejer. Derudover kan fogedretten hjælpe dig med at føre en inkassosag mod lejer.

Hvad er hvidtning?

Hvidtning, bestrygning af en overflade med kalkmælk, en blanding af hvidtekalk (læsket kalk, se kalk) og vand. Kalkmælken indeholder calciumhydroxid, som ved reaktion med luftens carbondioxid danner kalciumcarbonat. Der kan blandes kridt i hvidtekalken, ligesom jordfarver kan tilsættes.

Hvilken lejelov gælder?

Det er i den nye lejelov defineret som hvidtning, maling og tapetsering af vægge og loft samt slibning og lakering af gulve. Hvad betyder det for dig som lejer? Det betyder, at du aldrig kan blive pålagt at sætte det lejede i bedre stand, end den stand du overtog det lejede i.

Hvornår er lejeloven fra?

Lejeloven før og efter d. 1. juli 2015 Den 1. juli 2015 trådte en række ændringer i lejeloven i kraft, som gælder for alle lejekontrakter indgået efter denne dato. I forbindelse med disse ændringer omtales “den gamle lejelov” som lejeloven før ændringerne og “den nye lejelov” som lejeloven efter ændringerne.

Hvad koster det at male ved fraflytning?

Maling af lejlighed ved fraflytning pris En maler koster i gennemsnit mellem 250 kr. og 500 kr. i timen, og dertil kommer der ofte omkostninger til materialer og lignende oveni. Nogle malerfirmaer har en fast pris for traditionelle maleropgaver.

Hvad kan man bruge vedligeholdelseskontoen til?

Brug af vedligeholdelseskontoen Kontoen kan bruges til at dække udgifter til maling, tapetsering, gulvafslibning og lakering, samt i rimeligt omfang udgifter til nødvendigt malerværktøj. Når du ønsker at bruge din vedligeholdelseskonto, skal du først have en accept fra ejendomskontoret.

Hvis udlejer ikke efterlever huslejenævnets afgørelse?

Udlejers manglende efterlevelse af afgørelsen? Såfremt udlejer ikke efterlever afgørelsen inden for den frist, som er oplyst i afgørelsen, kan du meddele dette til huslejenævnet. Huslejenævnet kan så herefter indberette udlejer til Grundejernes Investeringsfond.

Hvilke sager tager huslejenævnet sig af?

Hvilke sager behandler Huslejenævnet?
 • Størrelsen af huslejen, herunder regulering af lejen.
 • Udlejers og lejers vedligeholdelsespligt.
 • Mangler ved lejemålet.
 • Klager over vand- og varmeregnskaber.
 • Afregning af depositum ved fraflytning.
 • Lejers overtrædelse af husordenen.
 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning.
1. mar. 2022

Er det lovligt at tilbageholde husleje?

Hvis man som lejer vælger at tilbageholde huslejen, kan udlejer ophæve lejeaftalen, således at den bringes til ophør med øjeblikkelig virkning. For at ophæve skal udlejer dog sende et påkrav om den manglende huslejebetaling. Dette påkrav må først sendes 3 hverdage efter seneste rettidige betalingsdato for huslejen.

Hvad sker der når jeg ikke kan betale min husleje?

Hvis din lejer ikke betaler husleje, så har du som udlejer en af de få muligheder i lejeloven for at ophæve lejeaftalen med lejer. Det første krav, der skal være opfyldt er, at huslejen skal være forfalden til betaling. Lejen forfalder til betaling den første hverdag i måneden.

Hvad må man bruge depositum til?

Depositum er udlejers sikkerhed for at få dækket udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Normalistandsættelsen omfatter som udgangspunkt hvidtning, maling og tapetsering. Den kan dog også omfatte mellemslibning og lakering af gulve, såfremt dette findes nødvendigt.